Biblioteka wczoraj i …jutro. W setną rocznicę powstania SBP - relacja

Data dodania: 11.10.2017

Biblioteka wczoraj i …jutro. W setną rocznicę powstania SBP - relacja

27 września 2017 roku, w Łodzi,w nowoczesnym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ph. Biblioteka wczoraj i …jutro w setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917-2017), której organizatorem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegentami byli wykładowcy z ośrodków naukowych z całej Polski, słuchaczami zaś bibliotekarze z bibliotek naukowych, pedagogicznych, publicznych zarówno miejskich jak i wojewódzkich.

Wydarzenie, patronatem honorowym,objęła Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny, Portal Lustro Biblioteki a patronatem medialnym Przegląd Edukacyjny.

Konferencję uroczyście rozpoczęłai powitała gości prof. dr hab. Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii, pełniąca jednocześnie rolę kierownika konferencji,prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski,kierownik Komitetu Naukowego konferencjii Dorota Tarnowska, przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego SBP,pełniąca funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego. Uroczystego otwarcia dokonała Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ dr hab. prof. Irena Jaros. W imieniu Prezydent Miasta Łodzi wystąpiła dr Halina Bernat, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, wręczając na ręce przewodniczących adres od wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego.Poinformowała także uczestników o zmianach w łódzkim świecie bibliotekarskim,zaplanowanych na 2018 rok- połączenie Miejskich Bibliotek Publicznych w Łodzi w jedną instytucję kultury.

Elżbieta Stefańczyk przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, po słowie wstępnym zaprezentowała flagowe działania SBP, opowiedziała także o najważniejszym wydarzeniu tego roku,czyli Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions, które odbyło się we Wrocławiu.

Prof. Andrzej Wałkówski zaprezentował cele i zadania konferencji tym samym otwierając ją. Następnie na ręce Elżbiety Stefańczyk i Doroty Tarnowskiej złożono życzenia z okazji jubileuszu SBP:z UniwersytetuŁódzkiego, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi oraz Przeglądu Edukacyjnego.

Po części oficjalnej, dzięki sponsorom, odbyła się loteria książek otrzymanych od wydawnictw,którą poprowadziły z prof. Mariolą Antczak emerytowani pracownicy UŁ, Hanna Tadeusiewicz i Jadwiga Konieczna. Moderatorem obrad ph. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako moderator życia bibliotecznego była Elżbieta Stefańczyka wtej części głos zabrała mgr Iwona Kaczmarek z UŁ,Biblioteki Geograficznej prezentując Działalność Jana Augustyniakaw SBP a następnie dr Magdalena Kwiatkowska z UŁ Katedry Informatologii i Bibliologiiwystąpiła z tematemZ perspektywy siódmej dekady. Blaski i cienie działalności ogniw terenowych SBP w latach 1953 -2017 rozszerzając zakres czasowy do roku 1946.

Po przerwie kawowej, ze względu na dużą ilość prelegentów, konferencja toczyła się równolegle w dwóch sekcjach:

  • Sekcji historycznej, moderatorem był prof. Andrzej Wałkówski a w części drugiej prof. Jan Gancewskiph. Dzieje rozwoju bibliotek w Polsce na tle ogólnych tendencji światowych, gdzie wystąpiła: dr hab. Katarzyna Chmielewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Historii, z wystąpieniempt. Bibliotheca, libri et potestas. Średniowieczne kroniki klasztorne o bibliotekach, księgach i dbających o nie zakonnikach.
  • Ks. prof. dr hab. Dariusz Tabor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, z wystąpieniem pt. Księga w rękach mnichów, biskupów i książąt: kultura książki na Śląsku w XIII wieku.

Prof. dr hab. Jan Gancewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z wystąpieniem pt. Rękopisy z zasobów dawnych bibliotek z państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach – egzemplifikacja i znaczenie historyczne.
Dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, z wystąpieniem pt. Biblioteki konwentualne dominikanów, karmelitów, reformatów i bernardynów na terenie obecnej Polski Środkowej w średniowieczu i XVI-XVIII w.: źródła do ich dziejów, zachowane księgozbiory, profile treściowe. Dr Katarzyna Kaczor-Scheitler, UŁ, Katedra Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych, z wystąpieniem pt. Rękopisy w zbiorach klasztoru norbertanek zwierzynieckich. Prof. dr hab. Iwona Imańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, z wystąpieniem pt. Księgozbiory prywatne uczonych toruńskich żyjących w XVII i XVIII w. jako warsztat pracy naukowej. Prof. dr hab. Jacek Puchalski, Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, z wystąpieniem pt. Łukasz Gołębiowski(1773- 1849) i jego «Kurs bibliografii» przygotowany dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w 1831 r. Mgr Ewa Dąbrowska, Mgr Ewa Borsuk, Biblioteka Jagiellońska, UJ, zaprezentowały wystąpienie pt. Książki „niebezpieczne”, książki zakazane: wpływ ideologicznej kontroli państwa na gromadzenie zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej w okresie PRL. Dr Ryszard Żmuda, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wystąpienie pt. Wybrane informacje o bibliotekach kościelnych w Polsce z perspektywy 70-lecia (1945-2015). Dr Elżbieta Pokorzyńska, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Mgr Katarzyna Garczewska-Semka, Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej, Reoprawa zabytkowych książek.

W obradach dotyczących współczesności, w sesji ph. Dom książek. Nowoczesne budownictwo biblioteczne i aranżacja jego wnętrz, którą moderowała prof. Mariola Antczak wystąpił ks. Prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prezentującInspiracje architektoniczno-organizacyjne najlepszych bibliotek świata. Pokłosie konkursów IFLA oraz mgr Paulina Milewska z Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego z wystąpieniempt. Przestrzeń biblioteki: co dla książek, co dla czytelnika, na przykładzie bibliotek akademickich Dublina.

Niestety dwa kolejne wystąpienia ze względu na nieobecność referentów odwołano.

Także po przerwie obiadowej w bloku wystąpień pt. Zawód bibliotekarza – profil wykształcenia i współczesne potrzeby zabrakło aż czterech prelegentów. Wysłuchaliśmy wystąpienia dr Rafała Kępy z Katedry Informatolgii i Bibliologii UŁ pt. Książki promujące naukę i wiedzę w łódzkich bibliotekach dla dzieci oraz dr Marzeny Kowalskiej z Biblioteki UŁ pt. W stronę czytelnika. Biblioteka UŁ w latach 2006-2016.

Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali różnorodne materiały a loteria książkowa sprawiła wszystkim dużo zabawy. SBP przekazało dla uczestników teczki oraz materiały promocyjne. Wydawnictwo Literatura, dofinansowało przerwę kawową, przygotowało teczki dla uczestników z materiałami promocyjnymi wydawnictwa oraz kiermasz książek; Wydawnictwo UŁ, również zaproponowało kiermasz książek i ofiarowało książki dla uczestników. Wydawnictwo PWN zapewniło materiały promocyjne oraz pięknie wydane książki. Wydawnictwo Księży Młyn ofiarowało dwie książki o Łodzi. Mariusz Pawłowski przedstawiciel regionalny z Bedekera SP. z o.o także przekazał książki i materiały promocyjne dla wszystkich uczestników.

Mimo absencji prelegentów, uczestnicy uznali konferencje za udaną. Bardzo cenne jak zwykle były spotkania i rozmowy kuluarowe, które pozwoliły na indywidualne rozmowy i wymianę doświadczeń, zakup nowości wydawniczych, zwiedzenie nowej siedziby Wydziału Filologicznego Łódzkiego Uniwersytetu.

Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja materiałów pokonferencyjnych w recenzowanym wydawnictwie w roku 2018.

 


Ekslibris