O projekcie

„My Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, pomorskiej i ruskiej (…) postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na któremby szkoła w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła. (…) 

Wszystkim pospołu i każdemu z osobna przyrzekamy i dobrą wolą zaręczamy niżej wypisane artykuły w niniejszym piśmie zawarte, nienaruszone strzec i zachować, a w szczególności rektorom uniwersytetu, doktorom, mistrzom, scholarom, pisarzom, stacjonariuszom, bedelom (…) chcemy być panem łaskawym”.

Tak głosił akt fundacyjny Studium Generale, wydany 12 maja 1364 roku. W 2014 przypada 650. rocznica ustanowienia pierwszego polskiego uniwersytetu i zarazem pierwszy dokument, w którym wymienia się oficjalnie funkcjonariusza powołanego do upowszechniania ksiąg. 

Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej daty Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców postanowił podjąć szereg działań, które pozwolą z jednej strony ocalić od zapomnienia naszą wspólną historię, a z drugiej przybliżyć społeczeństwu historię powstania książki i jej rolę w rozwoju intelektualnym i społecznym, ogłaszając Rok Jubileuszowy pod hasłem

 

ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA

Ideą obchodów, które oznaczać powinny czas szczególnie zintensyfikowanych działań całego środowiska, jest promocja książki i zawodów z nią związanych – bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, drukarzy. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się też do powstrzymania  spadku poziomu czytelnictwa. Z badań Biblioteki Narodowej wynika bowiem, że odsetek nieczytających w naszym kraju przekroczył już 60 procent, a obserwatorzy rynku książki zapowiadają zanik książki w tradycyjnej formule typograficznej i wieszczą koniec epoki Gutenberga. 

Wiosną 2013 r. powołany został Komitet Organizacyjny obchodów, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i ruchem wydawniczym: 

 • Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich      
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
 • Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
 • Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
 • Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
 • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy
 • Izby Księgarstwa Polskiego
 • Polskiej Izby Książki
 • Polskiej Izby Druku.

Partnerami obchodów są Instytut Książki, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska. 

W pierwszym etapie, realizowanym w okresie czerwiec-grudzień 2013 r., przede wszystkim opracowano założenia programowe obchodów Jubileuszu i powołano Komitet Organizacyjny. Na spotkaniach roboczych przedstawicieli KPBKW ustalono listę priorytetów imprez okolicznościowych, przydział zadań organizacyjnych, prowadzono rozmowy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami kultury nt. innych możliwości wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego, medialnego Jubileuszu. Opracowane zostały elementy identyfikacji wizualnej: logo, plakat, wydano folder i kalendarz na rok 2014, z ilustracjami obrazującymi historię książki oraz zaznaczeniem dat związanych z Jubileuszem i innymi imprezami promującymi czytelnictwo. W przygotowaniu jest prezentacja multimedialna do rozpowszechniania w szkołach, bibliotekach, księgarniach, dyskusyjnych klubach książki, na wystawach i targach. W czasopismach branżowych ukazują się lub ukażą artykuły dotyczące tematyki książki i obchodów Roku Jubileuszowego. 

 

Uroczysta inauguracja obchodów Jubileuszu – 12.12.2013 w Klubie Księgarza w Warszawie.

Program na rok 2014 dotychczas obejmuje:

 • rozprowadzanie prezentacji multimedialnej, obrazującej znaczenie książki, w szkołach, bibliotekach, księgarniach, dyskusyjnych klubach książki, na wystawach i targach, 
 • współudział w konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim „Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku” (27-28 marca 2014 r.), 
 • organizowanie przez organizacje i instytucje zrzeszone w Komitecie Organizacyjnym konkursów, spotkań, wykładów i prelekcji na tematy związane z bibliotekarstwem, księgarstwem, ruchem wydawniczym oraz poligrafią, w tym przyszłości zawodów z nią związanych,
 • organizację konferencji naukowej pt. „Książka dobrem kultury” w Łobzie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy (maj 2014),
 • publikację artykułów dotyczących tematyki książki i zawodów z nią związanych w pismach branżowych i ogólnokulturalnych,
 • udostępnienie strony internetowej dla informowania o wszystkich imprezach przeprowadzanych w całym kraju przez wszelkich organizatorów, którzy zechcą przyłączyć się do idei obchodów Roku Jubileuszowego „650 lat w służbie książki”.

Organizatorzy Roku Jubileuszowego zapraszają wszystkich, którym leży na sercu dobro książki, by zechcieli przyłączyć się do wspólnych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa i popularyzacji wiedzy o książce, jej historii i znaczeniu. Otwieramy łamy naszego serwisu, będziemy informować o wszystkich zgłoszonych działaniach.

 

Zgłoś swoją imprezę!

Obsługą organizacyjną zajmują się pracownicy Biura Zarządu Głównego SBP we współpracy z wytypowanymi osobami odpowiedzialnymi za realizację obchodów w środowisku bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. 

Kontakt:

Biuro ZG SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
e-mail: biuro@sbp.pl
tel. 22 825-83-74

Redakcja portalu sbp.pl
e-mail: redakcja.portal@sbp.pl
tel. 22 608-28-25; 22 608-28-27