Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Pismo Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa dot. likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie

Data dodania: 25.11.2013

Prezentujemy Państwu list Kuratora Oświaty w Lublinie, Krzysztofa Babisza do Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana w sprawie likwidacji ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Publikujemy również odpowiedź Pana Marszałka.

List Kuratora Oświaty w Lublinie:

W nawiązaniu do pisma Pani Elżbiety Stefańczyk - Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 września 2013 roku, znak: L.dz. 132/09/2013 w sprawie planów likwidacji ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz pisma Pani Stanisławy Wnuk - Kierownika Filii w Kraśniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie z dnia 7 października 2013 roku, znak: PBW 51 l/5/St.W./2013, zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o informację na temat planów dotyczących dalszego funkcjonowania filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Zaniepokojenie pracowników filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, środowiska lokalnego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich budzi możliwość likwidacji filii w sytuacji zmiany zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, zwiększenia ich roli we wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369). W świetle art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) warto rozważyć zachowanie obecnych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie jako placówek, które zostałyby przekazane na zasadzie porozumienia innym jednostkom samorządu terytorialnego, z zagwarantowaniem dotychczasowych zasad ich funkcjonowania.

Jednocześnie jako Lubelski Kurator Oświaty i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, mając na względzie specyfikę naszego regionu, deklaruję wolę współpracy w zakresie wypracowania najbardziej korzystnego rozwiązania zaistniałego problemu zarówno dla pracowników filii jak i utrzymania wysokiej jakości edukacji na Lubelszczyźnie.

Odpowiedź Marszałka Województwa Lubelskiego:

W odpowiedzi na Pani pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 3 października 2013 r. uprzejmie wyjaśniam, iż Zarząd Województwa Lubelskiego, ani w przeszłości, ani obecnie nigdy nie dążył i nie zamierza pozbawiać czytelników 8 filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Lublinie jak również pozostałych 7 filii bibliotek pedagogicznych rozsianych po całym województwie, możliwości dalszego swobodnego korzystania ze zgromadzonego w nich przez lata księgozbioru. Z szacunkiem odnosimy się do osiągnięć tych placówek jak też ich znaczenia w lokalnym środowisku.

Mając jednak na uwadze zachodzące zmiany w postrzeganiu roli bibliotek pedagogicznych zarówno w systemie oświaty jak i w odniesieniu do lokalnych środowisk nie związanych z oświatą, a także coraz większe trudności w utrzymaniu wyjątkowo szerokiej sieci bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez Województwo Lubelskie złożoną z 19 placówek (4 główne siedziby i 15 filii), ZWL dąży do osiągnięcia porozumienia z lokalnymi samorządami w sprawie przekazania filii bibliotek pedagogicznych tym samorządom, na terenie których one funkcjonują. Dotyczy to przede wszystkim placówek, które spełniają dwa kryteria: pomieszczenia, w których się znajdują nie są własnością Województwa Lubelskiego lub lokalne jst wystąpiły do Zarządu Województwa Lubelskiego o ich przekazanie. Sprawa dotyczy w sumie 11 placówek. W prowadzonych z samorządami rozmowach deklarujemy wolę pozostawienia na miejscu nierzadko bardzo cennych zbiorów bibliotecznych wraz ze zgromadzonym tam wyposażeniem oraz spełnieniem innych warunków stawianych przez daną jst, lecz możliwych do zaakceptowania przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Natomiast, jako bardzo istotną dla nas stawiamy kwestię zapewnienia pracy zatrudnionym w tychże filiach pracownikom, zarówno bibliotekarzom jak i pracownikom niepedagogicznym. Przyszły status filii bibliotek pedagogicznych będzie zależał od tego, który z lokalnych samorządów zdecyduje się na przejęcie danej placówki. Z punktu widzenia Województwa Lubelskiego zarówno powołanie na bazie naszych filii powiatowych bibliotek pedagogicznych, czy też włączenie ich w struktury miejskich bibliotek publicznych stanowi jednakowo dobre rozwiązanie, gdyż w niczym to nie zmienia dostępności zainteresowanym czytelnikom z danego terenu do zgromadzonych w filiach zbiorów.

Jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie, iż lokalne samorządy przy naszym wsparciu dołożą wszelkich starań by powyższe zmiany miały korzystny wpływ na poprawę funkcjonowania usług bibliotecznych na danym terenie.

Zobacz oryginalne listy:

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP