Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Data dodania: 06.12.2013

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Pracownikom, którzy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie wykorzystali należnego im urlopu, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodyka jego obliczania nakazuje stosowanie do tego celu współczynnika urlopowego.

Wartość tego współczynnika ustalana jest corocznie i ma zastosowanie przy wypłacie ekwiwalentu, do którego prawo pracownik nabył w ciągu danego roku kalendarzowego.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynika z art. 171 K.p. Do ustalenia jego wysokości służy współczynnik urlopowy. Zastosowanie współczynnika urlopowego przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop uregulowano w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego…

W myśl § 18 powołanego rozporządzenia ekwiwalent za urlop oblicza się:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie,
  • dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
  • mnożąc otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

Stosowany w podanym przepisie współczynnik urlopowy określa przeciętną liczbę dni w miesiącu przypadającą do przepracowania w roku, w którym obowiązuje. Służy on do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP