Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Zakup e-booków w bibliotece

Data dodania: 17.03.2014

Zakup e-booków w bibliotece

W odpowiedzi na nadsyłane do SBP pytania odnośnie zakupu i udostępniania potem e-booków przez biblioteki publikujemy stanowisko Bolesława Howorki.

 

Wyjaśniam, że w odpowiedzi na pytania nabywców egzemplarzy e-booków warunki udostępniania powinny być zapisane w umowie licencyjnej, której stronami są: 1) licencjodawca, tzn. podmiot dysponujący prawami majątkowymi do utworu, twórca lub osoba, która od twórcy w drodze umowy nabyła te prawa; jeśli jest to utwór zbiorowy majątkowe prawa do utworu ma producent lub wydawca, natomiast twórca zachowuje te prawa do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie (ostatecznie o tym powinna rozstrzygać umowa między twórca a wydawcą - producentem); 2) licencjobiorca, nabywca przedmiotu i określonych w umowie praw związanych z korzystaniem z utworu – na określonych polach eksploatacji.

Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 49 ust. 1 mówią jedynie, że: Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Dodatkowo trzeba wskazać jakie są prawa bibliotek wynikające z przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów: art. 28 ustawy o prawie autorskim pozwala bibliotekom, a także szkołom i archiwom (w pkt 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych, a także (pkt 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. Jak z tego wynika, z przepisów ustawy wynika prawo bibliotek, a także szkół i archiwów udostępniania utworu na terminalach znajdujących się na ich terenie biblioteki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP