Polecamy
46,00 PLN 62,00 PLN

Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze... więcej >

Zaproszenie do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM im. STANISŁAWY KOPIEC „O LUBEŃSKI DZWON”

Autor: alicja warzybok Biblioteka: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBENI Województwo: podkarpackie
Data dodania: 19.03.2014

 

 

 

 

II  OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

im. STANISŁAWY KOPIEC

 „O LUBEŃSKI DZWON”

 

ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

 PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Gmina Lubenia

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni

Związek Literatów Polskich - Oddział Rzeszowski

STRONA WWW.

TEL. + E-MAIL

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

www.lubenia-biblioteka.pl

17 8719095    gbplubenia@gmail.com

Alicja Warzybok - dyrektor GBP w Lubeni

Wiesława Piekarz - st. bibliotekarz

Aneta Myrda - bibliotekarz

ADRESAT

I kategoria – osoby  od 15 (ukończone) do 18 lat

II kategoria – osoby powyżej 18 lat

TERMIN NADESŁANIA PRAC

30 CZERWCA 2014

ROZSTRZYGNIĘCIE

Nastąpi w IV kwartale 2014

WRĘCZENIE NAGRÓD

Odbędzie się podczas uroczystej GALI FINAŁOWEJ

NAGRODZENI

Zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą telefoniczną i mailową

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

CELE KONKURSU:

 • uczczenie pamięci rodzimej poetki i propagowanie jej twórczości
 • pielęgnowanie kultury i literatury chłopskiej w jej historycznym i współczesnym wymiarze
  poprzez poezję
 • zainteresowanie twórców tematyką wiejską w jej naturalnym pięknie przyrody
  i doświadczeniu życia wiejskiego
 • kształtowanie wrażliwości na piękno polskiego języka poetyckiego wyrosłego na gruncie wiejskim
 • zaszczepienie szczególnie wśród młodych twórców problematyki „ukorzenienia” na obszarze szeroko pojętej wsi i kultury wiejskiej,
 • pobudzenie  wrażliwości  poetyckiej  i  aktywności  twórczej  w dziedzinie literatury wśród międzypokoleniowej społeczności ludzi zajmujących się twórczością poetycką
 •  odkrywanie talentów i stworzenie piszącym możliwości szerszej prezentacji

KONKURS OBEJMUJE POEZJĘ O TEMATYCE WIEJSKIEJ

Konkurs skierowany jest do poetów-amatorów.  Nie mogą wziąć w nim udziału
twórcy zrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

1. Jeden autor może nadesłać zestaw od 1 do 3 wierszy (nienagradzanych w innych konkursach,
    niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) w formacie A-4 
    w wydruku maszynowym lub komputerowym, (4 egzemplarze) oraz na płycie CD lub e-mailem  
    na adres: gbplubenia@gmail.com  (w formacie doc, docx lub PDF)  

     ZGŁOSZENIA BEZ WERSJI ELEKTRONICZNEJ BĘDĄ DYSKFALIFIKOWANE !

2. Każdy utwór w formie (papierowej i elektronicznej) należy opatrzyć godłem (pseudonimem)
    i symbolem kategorii:  I lub II   umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem.
    To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierające wewnątrz dane
    o autorze (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli jest), krótka notka biograficzna);
    oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych
    na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

3. Utwory należy przesłać na adres Organizatora: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBENI

    36-042 LUBENIA 131  z dopiskiem - Konkurs „O LUBEŃSKI DZWON”

 

ROZSTRZYGNIĘCIE I WRĘCZENIE NAGRÓD

 

 1. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach
 • Kategoria I  :  osoby  od 15 (ukończone) do 18 lat
 • Kategoria II :  osoby powyżej 18 lat
 1. Organizator przewiduje nagrody: 
 • w pierwszej kategorii wiekowej - trzy nagrody rzeczowe
 • w drugiej kategorii wiekowej - nagrody pieniężne

I nagroda    500 PLN plus „LUBEŃSKI DZWON
II nagroda   300 PLN
III nagroda  200 PLN

 1. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Oceniający przyznają nagrody w ramach zaplanowanych środków.

Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 1. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas GALI FINAŁOWEJ.
  Organizator nie przesyła nagród pocztą.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do publikowania
  i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów
  i bez honorarium autorskiego.
 2.  Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
 3. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników 
  oraz  miłośników  poezji.
 4. Autorzy nagrodzonych wierszy poproszeni będą o publiczną prezentację jednego z utworów
  podczas uroczystej Gali  Finałowej.
 5. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów osobom zakwalifikowanym
  do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu.
 6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w godzinach pracy GBP w Lubeni.

 

 
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP