Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Maria Sosin

St. kustosz, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie
46 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

Maria Sosin sprawnie zarządza biblioteką, co ułatwia jej „Strategia Rozwoju Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, na bieżąco modyfikowana z uwzględnianiem oczekiwań środowiska lokalnego i powiatowego, a także zmian zachodzących we współczesnym bibliotekarstwie.

W swojej pracy łączy dbałość o bibliotekę , którą kieruje jak i o 62 biblioteki w powiecie nowosądeckim. Organizując Bibliotekę Powiatową od razu ustaliła zasady współpracy z bibliotekami w terenie. Duży nacisk położyła też na zmianę wizerunku podległych placówek i wspólnie z dyrektorami bibliotek o podejmowała działania, aby poprawić funkcjonowanie i estetykę placówek.. Wszystkie biblioteki powiatu nowosądeckiego wzięły udział w I oraz II edycji Programu Rozwoju Bibliotek., a M. Sosin pozyskała środki z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek na budowę Filii bibliotecznej w Gołkowicach Górnych. Koszt zadania 2 223 900 zł. Lokal w trakcie budowy, oddany będzie do użytku w czerwcu 2015 roku.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Pierwszym efektem starań M. Sosin o poprawę warunków lokalowych bibliotek w gminiei było oddanie w listopadzie 2012 r. budynku o powierzchni 530 m2 dla Filii bibliotecznej w Barcicach. Ponadto inspirowała dyrektorów bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na remonty i budowę swoich placówek. Dzięki Jej wsparciu i pomocy przy pisaniu wniosków do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek otworzono w maju 2013 r. nową Filię w Kamionce Wielkiej , a Biblioteka w Podegrodziu także otrzymała środki na budowę nowego lokalu.

Obsługa użytkowników

W swojej pracy duży nacisk kładzie na działalność kulturalno – edukacyjną promującą książkę i czytelnictwo. Organizuje spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, sesje popularno – naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach. Bierze także udział wraz ze wszystkimi bibliotekami w różnych akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”. Od wielu lat w kalendarzu imprez czołowe miejsce zajmują spotkania w ramach „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej”; „Z Książką na Walizkach” przy współpracy z Wydawnictwem Literatura, które organizowane są na terenie całego powiatu oraz „Dni Tischnerowskie” organizowane corocznie w Starym Sączu.

Wiele ciekawych imprez organizuje też dla dzieci, m.in. „Ferie w Bibliotece”, „Wakacje w Bibliotece”. Szczególną opieką otacza najmłodszych w wieku 2-6 lat uważając, że małe dziecko traktując książkę jako element zabawy, a nie przymus szkolny, łatwiej nabiera nawyku czytania. i. Poświęca im także uwagę i czas osobom 50+ i przeciwdziałając ich wykluczeniu organizuje szereg imprez i kursów np.: kurs komputerowy, szkolenie o finansach.

Szkolenia

Zachęca pracowników do podejmowania studiów i uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych. W 2013 r. zorganizowała

  • Szkolenie z Zakresu ochrony danych osobowych– dla dyrektorów bibliotek powiatu nowosądeckiego - przy współpracy Instytutu Książki
  • Prezentację nowych form zbiorów bibliotecznych w Internecie, a także analizę zawartości katalogów OPAC na przykładzie bibliotek powiatu nowosądeckiego dla wszystkich bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy WBP w Krakowie.
  • Coroczną Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
  • DOBRE SPOTKANIA. Jak to zrobić? Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy Programu Rozwoju Bibliotek.
  • Coroczny wyjazd na Targi Książki w Krakowie, dzięki któremu bibliotekarze mieli możliwość udziału w ciekawych spotkaniach i panelach.

Cechy osobowościowe

Maria Sosin to profesjonalistka. Umiejętnie kieruje podwładnymi i właściwie zarządza powierzonym majątkiem. Identyfikuje się z biblioteką, stąd dbałość o jej jak najlepszy wizerunek. Jest otwarta na nowoczesne rozwiązania i technologie, o czym świadczy wysoki poziom komputeryzacji i automatyzacji w kierowanej przez nią bibliotece, a także umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na te cele. Opinia osoby godnej zaufania, umożliwia jej realizację wielu przedsięwzięć..Kreatywna i komunikatywna umie nawiązywać kontakty z ludźmi ,instytucjami i organizacjami. Wszystko, co robi wynika przede wszystkim z Jej zaangażowania , dlatego w środowisku jest osobą znaną i cenioną. Od 1966 roku prężnie działa w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP