Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

1000 zł kary za przetrzymanie książki

Data dodania: 26.05.2014

1000 zł kary za przetrzymanie książki

Tylko 500 z 8 ty­się­cy ksią­żek prze­trzy­my­wa­nych od wielu lat przez czy­tel­ni­ków, wró­ci­ło na półki Książ­ni­cy Pod­la­skiej w ra­mach jed­no­dnio­wej abo­li­cji. Bi­blio­te­ka za­po­wia­da od­zy­ski­wa­nie po­zo­sta­łych nawet przez firmy win­dy­ka­cyj­ne.

Biblioteka w piątek przeprowadziła jednodniową abolicję. Była szeroko reklamowana, pisała o niej prasa, były informacje w innych mediach. W tym dniu czytelnicy mogli zwrócić przetrzymywane książki bez płacenia kar. 

Je­ste­śmy za­wie­dze­ni. Cie­szy­my się oczy­wi­ście z każ­dej od­zy­ska­nej książki ale chcie­li­by­śmy, by wró­ci­ły do nas wszyst­kie - przy­zna­je otwar­cie Ewa Ko­ło­mec­ka, wi­ce­dy­rek­tor­ka Książ­ni­cy Pod­la­skiej.

Książnica nie rezygnuje ze starań o odzyskanie swoich zbiorów. Dyrekcja rozważa nawet sięgnięcie po ostateczne środki w kontaktach z niesolidnymi czytelnikami.

Skoro nie skutkują takie sposoby jak abolicja, musimy brać pod uwagę wszystkie możliwe działania. Najpierw roześlemy ostateczne wezwania do zwrotu zaległości, a jak będzie trzeba zlecimy to specjalistycznej firmie windykacyjnej - mówi bibliotekarka.

A to już będzie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Gdy kilka lat temu Książnica przeprowadziła taką windykację, dłużnicy oprócz kar za przetrzymanie książek musieli dodatkowo zapłacić firmie nawet tysiąc złotych. Aby uniknąć takiej sytuacji warto się jednak rozliczyć z Książnicą, nawet jeśli oznacza to zapłacenie kary. I tak będzie taniej. Np. jeśli ktoś przetrzyma jedną książkę tysiąc dni, czyli ponad trzy lata musi za to zapłacić 100 zł.

Nie warto czekać na kolejną abolicję, bo nie wiadomo czy i kiedy ona będzie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP