Polecamy
27,00 PLN

„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa... więcej >

23. Wrocławskie Targi Dobrych Książe

Data dodania: 24.11.2014

23. Wrocławskie Targi Dobrych Książe

Od 4 do 7 rozpoczną się 23. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się co roku w pierw­szej de­ka­dzie grud­nia.

Jest to jedna z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) li­czą­cych się i wy­so­ko o­ce­nianych im­prez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kier­ma­szo­wo-pro­mocyj­nym, któ­rej za­daniem jest pro­pa­gowanie li­te­ra­tu­ry o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP