Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

Data dodania: 15.12.2014

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Wartość nieodpłatnego świadczenia, w tym przypadku usługi, powiększa wysokość przychodów instytucji kultury do opodatkowania, ale nie podlega ewidencji w księgach rachunkowych. Natomiast bezpłatnie otrzymane materiały oraz niskocenne środki trwałe trzeba wycenić i wprowadzić do ksiąg rachunkowych.

Otrzymując nieodpłatną usługę, instytucja kultury niewątpliwie uzyskuje z tego tytułu korzyść. Jednak dla celów bilansowych nie powstaje przychód, więc nie ma możliwości ujęcia go w księgach rachunkowych. Z definicji przychodów wynika bowiem, że przychody i zyski to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP