Polecamy

Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?

Data dodania: 11.02.2015

Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed potrąceniami polega m.in. na ustaleniu kwoty wolnej. Nie obowiązuje ona wyłącznie w przypadku dokonywania potrąceń alimentacyjnych.

Zatrudnienie pracownicze nie zawsze jednak obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy, ze względu na rozwiązanie umowy lub podjęcie pracy w trakcie miesiąca. Okoliczność ta nie wpływa na ustalenie kwoty wolnej, natomiast wymiar etatu już tak.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy art. 87-91 K.p. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Ustanawiają one granice potrąceń i kwotę wolną. Jedynie egzekucja należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych nie jest ograniczona koniecznością zachowania kwoty wolnej. Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne,
  • 75% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.

Należy zaznaczyć, że odliczeniu podlega też składka zdrowotna, co wynika z uwzględnienia stanowiska MPiPS wyrażonego w piśmie z dnia 16 października 2007 r.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP