Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?

Data dodania: 11.02.2015

Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed potrąceniami polega m.in. na ustaleniu kwoty wolnej. Nie obowiązuje ona wyłącznie w przypadku dokonywania potrąceń alimentacyjnych.

Zatrudnienie pracownicze nie zawsze jednak obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy, ze względu na rozwiązanie umowy lub podjęcie pracy w trakcie miesiąca. Okoliczność ta nie wpływa na ustalenie kwoty wolnej, natomiast wymiar etatu już tak.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy art. 87-91 K.p. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Ustanawiają one granice potrąceń i kwotę wolną. Jedynie egzekucja należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych nie jest ograniczona koniecznością zachowania kwoty wolnej. Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne,
  • 75% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.

Należy zaznaczyć, że odliczeniu podlega też składka zdrowotna, co wynika z uwzględnienia stanowiska MPiPS wyrażonego w piśmie z dnia 16 października 2007 r.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP