Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Dzięki jakim darowiznom można zaoszczędzić na podatku?

Data dodania: 17.03.2015

Dzięki jakim darowiznom można zaoszczędzić na podatku?

Odliczeniem, z którego można skorzystać w zeznaniu rocznym i które może obniżyć zobowiązanie wobec fiskusa, jest darowizna. Ponieważ jednak - tak jak pozostałe ulgi i odliczenia - jest to przywilej podatkowy, skorzystanie z niego zostało obwarowane spełnieniem szeregu warunków. Nie o każdą darowiznę przekazaną w roku, za który składane jest zeznanie, i nie zawsze w pełnej przekazanej obdarowanemu wysokości można obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu.

Warunek 1: przeznaczenie

  • cele

Ustawodawca ściśle zdefiniował cele, na jakie musi zostać przekazana darowizna, aby było możliwe odliczenie jej od dochodu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof są to cele:

  1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), czyli m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, upowszechnianie kultury fizycznej,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.
  • organizacje

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny na cele wymienione w lit. a), o ile przekaże je na rzecz krajowych organizacji, które cele te realizują i prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w przywołanej ustawie o działalności pożytku publicznego (…). Jednak nie tylko darowizny na rzecz krajowych organizacji mogą obniżyć podstawę opodatkowania. Aby z tego obniżenia skorzystać, podatnik może je również przekazać równoważnym organizacjom wskazanym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG. Tu jednak ustawodawca nie wymaga już posiadania przez te organizacje statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacjami, na rzecz których przekazanie darowizny daje możliwość odliczenia od dochodu, są m.in. organizacje pozarządowe (tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia), kościelne osoby prawne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (przykład 1).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP