Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego - prace zakończone

Data dodania: 18.03.2015

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego - prace zakończone

Sejmowa podkomisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zakończyła prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Teraz oficjalny projekt trafi pod obrady Sejmu. Pierwsze czytanie odbędzie się w kwietniu.

Organizacje mogą spodziewać się zmian w kilku obszarach, m.in.:

 • odrębnego uregulowania zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 • rozbudowania przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowania przepisów o możliwości podzlecania realizacji zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego;
 • doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenia sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 • informowania o wykorzystaniu środków z 1% na promocję OPP;
 • zakazu preferowania konkretnych organizacji w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ograniczenia trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 • zredukowania obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 • wprowadzenia nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 • uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • wyposażenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP