Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Bożena Cylko

Kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Juchnowcu Kościelnym

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
27 lat pracy w bibliotece

 

Podlaski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

B. Cylko potrafi skutecznie powiększać budżet biblioteki ( przychód uzyskany z dotacji na początku 2014 r. w kwocie 362 880,00 zł. zamknął się ostatecznie na koniec roku kwotą 481 118,75 zł). Dodatkowe fundusze uzyskała dzięki realizacji dodatkowych działań (.projekty, konkursy, itp.) oraz wsparciu sponsorów i darczyńców.

Współpracuje z Książnicą Podlaską – Biblioteką Powiatu Białostockiego oraz lokalnymi bibliotekami (spotkania autorskie, szkolenia),ponadto współrealizowała szereg inicjatyw z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Kultury, szkołami i przedszkolami, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Juchnowiec Kościelny .

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Dba o modernizację oraz estetykę wnętrz podległych placówek, przeprowadziła m.in. remont w Filii w Kleosinie i wyposażyła ją w nowe regały biblioteczne, meble. a także zestaw komputerowy . Zakupiła serwer umożliwiający niezależność teleinformatyczną bibliotek.

Przystąpiła do projektu organizowanego przez Fundację Orange – zwiększając dostęp gminnych bibliotek do najnowszych technologii komunikacyjnych.

Obsługa użytkowników

B. Cylko dostarczała osobiście („na sygnał telefoniczny lub email”) zbiory biblioteczne osobom niepełnosprawnym i starszym. Przeprowadziła 5 zajęć z biblioterapii i 2 z pedagogiki zabawy skierowane do seniorów w ramach projektu „Dodać zdrowia do lat” (VII - X. 2014). Organizowała cykliczne spotkania z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą (spotkania autorskie (2), warsztaty (7), wycieczki do biblioteki (2), zajęcia edukacyjne (3). Wraz z pracownikami uczestniczyła w różnych akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”.

W dn. 12-15 .V. 2014 r., z Zespołem Szkół w Juchnowcu Kościelnym i Biblioteką Powiatu Białostockiego, zorganizowała po raz ósmy, Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” oraz Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”.

W 2014 r. była pomysłodawcą i realizatorem 7 projektów finansowanych z środków zewnętrznych i skierowanych do mieszkańców gminy, w różnych grupach wiekowych:

  1. „Podlasie w teatr zaklęte” – warsztaty teatralne dla dzieci (IX. 2013– I. 2014),
  2. „Niedokończone zdania” – warsztaty teatralne dla dzieci (II – VI. 2014),
  3. „W młodym ciele zdrowy duch – igraszki ze zdrowiem” – zajęcia dla dzieci (I-VI. 2014),
  4. „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” – przygotowanie i wydanie monografii Gminy Juchnowiec Kościelny (XI. 2013 – I. 2014),
  5. „Nasz Kawałek Świata – Ziemia Juchnowiecka” – instalacja infokiosku z informacjami dotyczącymi ziemi juchnowieckiej (XI. 2013 – IV. 2014),
  6. „Dodać zdrowia do lat” – cykl zajęć dla seniorów (VI –XII. 2014),
  7. „Poszukiwacze zdrowia” – cykl zajęć dla dzieci rozwijających ich zdolności intelektualne, inteligencję emocjonalną oraz aktywność poznawczą (VI. 2014 – III. 2015).

Promocja biblioteki

B. Cylko systematycznie zamieszcza informacje na temat działań i wydarzeń bibliotecznych na stronach www GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz Starostwa Powiatu Białostockiego.

Doprowadziła (pomysł i zebranie środków finansowych) do wydania monografii historycznej „Pięć wieków Ziemi Juchnowieckiej” oraz internetowego katalogu dorobku kulturowego tego terenu: „Nasz kawałek świata”, a także folderu na ten temat. Pozyskała też środki na wydanie książki lokalnej poetki, Teresy Radziewicz.

Z Jej inicjatywy zainstalowano przy budynku GBP w Juchnowcu Kościelnym „infokiosk” , który zawiera informacje o zabytkach, kulturze, tradycjach i walorach przyrodniczych ziemi juchnowieckiej, a także umożliwia dostęp do stron www. Urzędu Gminy i Biblioteki

Szkolenia

Współorganizowała międzybiblioteczne szkolenie „Biblioteki – animatorem partnerstw lokalnych” zorganizowanego w GBP w Juchnowcu Kościelnym , w grudniu 2014 r.

Uczestniczyła w 3 spotkaniach organizowanych przez Książnicę Podlaską i dotyczących podniesienia poziomu zarządzania biblioteką Pozyskaną wiedzę starała się przekazywać bibliotekarzom , a przede wszystkim wdrażać w życiu zawodowym, usprawniając pracę zespołu bibliotecznego.

Uczestniczyła w wielu wymianach doświadczeń bibliotekarzy z powiatu białostockiego, dzieląc się praktyką i refleksjami zawodowymi (miejsca spotkań: BP w Łapach- maj 2014, GB w Zawadach -czerwiec2014, GBP w Juchnowcu Kościelnym – grudzień 2014). Jest członkiem „LABIB – dziel się wiedzą, mnóż pomysły.” Jako opiekun stoiska LABiB brała udział w Kongresie Bibliotek Publicznych.

We współpracy z SBPOB zorganizowała w gminie akcję „Odjazdowy bibliotekarz”.

Cechy osobowościowe

B. Cylko to osoba kreatywna, uczciwa, gotowa do realizacji nowych wyzwań. Kształtuje nawyki korzystania z książek i dóbr kultury wśród najmłodszych i seniorów. Jest pasjonatką ochrony dziedzictwa lokalnego i niestrudzonym propagatorem kultury. Wielokrotnie włączała się do realizacji przedsięwzięć na rzecz gminy oraz działań innych bibliotek w powiecie białostockim. „Pomocna zawsze w potrzebie”, nieraz stanęła w obronie pokrzywdzonych.

Jest przewodniczącą Okręgu Podlaskiego SBP propaguje współpracę między bibliotekami w regionie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP