Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Marcin Kamiński

St. kustosz, Centralna Biblioteka Wojskowa
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie

wykształcenie wyższe: informacja naukowa; podyplomowe: zarządzanie informacją i technologie informacyjne
7 lat pracy w bibliotece

 

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie informacją

Od 2010 r. M. Kamiński jest kierownikiem Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w Centralnej Bibliotece Wojskowej, w którego utworzeniu brał aktywny udział, m. in. dzięki opracowaniu zasad dystrybucji materiałów NATO i pozyskiwaniu materiałów oraz źródeł informacji od zagranicznych partnerów. Uczestniczy w tworzeniu dokumentów normujących politykę zarządzania informacją w NATO.

Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO zajmuje się dystrybucją publikacji naukowych z zakresu badań i technologii obronnych prowadzonych dla potrzeb NATO (NATO RTO) oraz European Defence Agency - Europejskiej Agencji Obrony (DEA).

Jako kierownik Krajowego Centrum M. Kamiński inicjował i utrzymuje współpracę z placówkami informacyjnymi państw członkowskich NATO, bierze też udział w pracach Information Management Comittee (IMC), Komitetu Zarządzania Informacjami, który w ramach NATO RTO zajmuje się doradztwem i ekspertyzami w zakresie informacji i zarządzania wiedzą. Od 2012 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego IMC. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych podejmowanych przez IMC, m.in. w projektach: wykorzystania taksonomii w międzynarodowych działaniach badawczych ,w cyfrowej archiwizacji i odzyskiwaniu danych, a także w projekcie portalu internetowego z otwartym dostępem do analiz bibliometrycznych i cytowań.

W IMC jest także członkiem grupy zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem natowskiej polityki wymiany zasobów informacji naukowej z zakresu nauk technicznych. M. Kamiński utrzymuje kontakty ze wszystkimi bibliotekami wojskowymi działającymi w krajach NATO, co pozwala na wymianę doświadczeń w skali międzynarodowej.

Obsługa użytkowników

M. Kamiński prowadzi, uzupełnia i popularyzuje korzystanie z pełno tekstowych baz danych Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO. Przyczynia się to do stałej poprawy jakości usług informacyjnych, świadczonych przez CBW. Dzięki Jego działaniom liczba odwiedzających bazy danych udostępnianych w CBW zwiększyła się trzykrotnie.

W 2014 r. M. Kamiński prowadził obsługę czytelników zagranicznych prezentując zbiory oraz dorobek polskiego bibliotekarstwa. Był organizatorem wizyty przedstawicieli królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst oraz z Biblioteki Baltic Defence College w Tallinie. Zagranicznym gościom prezentował CBW, działalność SBP, zorganizował też zwiedzanie połączone z prezentacją działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Biblioteki Narodowej. W ramach swoich międzynarodowych kontaktów był inicjatorem wystawy polsko – litewskiej o Powstaniu Styczniowym.

W dziedzinie upowszechniania zbiorów bibliotecznych w ramach komórek organizacyjnych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych I3TO przybliżał wiedzę o polskim bibliotekarstwie wojskowym.

Promocja biblioteki

Z jego inicjatywy CBW nawiązała współpracę z bibliotekami zagranicznymi (m.in. z Bibliothek an Guisanplatz w Bernie, gdzie M. Kamiński. prezentował dorobek polskiego bibliotekarstwa wojskowego oraz przedstawił losy 2 Dywizji Strzelców Pieszych). Ponadto prezentował dorobek polskiego bibliotekarstwa oraz zasób CBW na międzynarodowych spotkaniach IMC.

Szkolenia

W 2014 r. ,M. Kamiński prowadził szkolenia z zakresu korzystania z bazy danych NATO oraz komercyjnych baz danych, a przy okazji upowszechniał informacje o CBW.

Publikacje

W 2014 r., M. Kamiński opublikował na łamach Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dwa artykuły:

  • w nr 1, s. 143-148: Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w CBW.
  • w nr 2, s. 19-25: Media społecznościowe w badaniach NATO STO w świetle dokumentów zgromadzonych w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO.

Cechy osobowościowe

M. Kamiński jest bibliotekarzem sumiennym i dokładnym. Posiada szeroką wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Znakomicie wywiązuje się z zadań, jakie są mu stawiane. Jest koleżeński i chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi. Jako współpracownik jest bezkonfliktowy, szybko nawiązuje kontakt z innymi ludźmi. Jest osobą o nienagannej kulturze osobistej.Jako aktywny członkiem SBP, bierze udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Koło SBP przy CBW.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP