Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Monika Kwaśniak

St. kustosz, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego
Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie

wykształcenie wyższe: matematyka, podyplomowe : bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; menedżer edukacji, kultury i sztuki
27 lat pracy w bibliotece

 

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką i współpraca z instytucjami

M. Kwaśniak nie zarządza bezpośrednio biblioteką, ale stara się ułatwić to zadanie innym. W 2014 r. przeprowadziła dla bibliotek instruktaże metodyczne z zakresu ewidencji materiałów bibliotecznych, selekcji materiałów, metodologii prowadzenia statystyki bibliotecznej, zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwizowania dokumentacji bibliotecznej.

Konsultowała statuty i regulaminy bibliotek w województwie zachodniopomorskim, a na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych opis kwalifikacji zawodu „Bibliotekarz”. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad Strategią Książnicy Pomorskiej.

Opracowała ankietę skierowaną do bibliotek gminnych województwa zachodniopomorskiego w celu oceny opieki merytorycznej bibliotek powiatowych oraz realizacji standardów pracy w tym obszarze. Wyniki ankiety przedstawiono dyrektorom bibliotek powiatowych. Współpracowała z ZG SBP w opracowaniu wskaźników funkcjonalności bibliotek dla bibliotek publicznych. Po raz trzeci przeprowadziła badanie pilotażowe wśród wytypowanych bibliotek publicznych i Książnicy Pomorskiej.

Opracowała tabele Excel dla bibliotek publicznych w województwie w celu zbierania danych statystycznych o świadczonych usługach bibliotecznych oraz tabele Excel dla Książnicy Pomorskiej obejmujące statystykę czytelnictwa w bibliotece wojewódzkiej i działalność kulturalno-oświatową.

Przeprowadziła kontrolę Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, w celu ustalenia stanu wykonania zaleceń biblioteki powiatowej. Prowadziła korespondencję z burmistrzami i wójtami gmin oraz podejmowała działania zmierzające do utworzenie bibliotek na podległych im terenach , zgodnie z obowiązującym prawem. W efekcie niektóre samorządy rozpoczęły starania w tym kierunku.

Promocja bibliotek

Koordynowała i rozliczyła zadanie „Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+”, które służyło promocji bibliotek – beneficjentek środków finansowych uzyskanych z MKiDN, oraz od władz samorządowych na budowę i modernizację obiektów w ramach programu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. Spotkania połączone z imprezami odbyły się w 13 bibliotekach woj. zachodniopomorskiego. Uczestniczyły w nich 3 272 osoby.

Po raz szósty zorganizowała i wzięła udział w pracach jury konkursu „Biblioteka Roku” ogłoszonego przez Książnicę Pomorską dla bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenia

Na Podyplomowych Studiach Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Uniwersytet Szczeciński) M. Kwaśniak jest wykładowcą przedmiotu czytelnictwo.W 2014 r., w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowała dwa warsztaty szkoleniowe i wyjazd studyjny do bibliotek w Biesiekierzu, Sianowie, Polanowie, Świeszynie oraz filii WiMBP w Gdańsku „Biblioteka Manhattan” (łącznie dla 51 osób).

Zorganizowała dwie konferencje dla dyrektorów bibliotek powiatowych oraz dużych bibliotek miejskich, podczas których omówiono wyniki czytelnictwa województwie zachodniopomorskim w 2013 r. oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek gminnych, dotyczącej oceny opieki merytorycznej bibliotek powiatowych.

Przeprowadziła warsztaty dotyczące analizy wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych. Zajęcia obejmowały wypełnianie on-line formularza opracowanego przez SBP przez 9 bibliotek objętych badaniami. Uczestniczyła w szkoleniach mających na celu zapoznanie bibliotekarzy wybranych bibliotek wojewódzkich z oprogramowaniem służącym przetwarzaniu danych statystycznych do arkuszy Excel i poddawaniu ich analizie porównawczej.

Publikacje, wystąpienia

W 2014 r. M. Kwaśniak opublikowała Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w 2013 r., wyd.. Książnica Pomorska w Szczecinie.

Uczestniczyła w V Kongresie Bibliotek (Warszawa), na którym przedstawiła prezentację „Dobre Praktyki” (o międzynarodowym partnerstwie, pokazywaniu swoich sukcesów i technologii w służbie promocji) podczas panelu: As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty. Ponadto, 22.10.2014 była gościem w audycji Polskiego Radia Szczecin na temat planowanej ustawy o ujednoliceniu cen książek.

Cechy osobowościowe

M. Kwaśniak jest dobrym organizatorem pracy własnej oraz zespołu pracowników. Z pełnym zaangażowaniem realizuje cele zawodowe poprzez konstruktywne i planowe podejście do problemów oraz dążenie do jak najlepszych wyników w pracy. Pomaga jej w tym kreatywność – twórcze myślenie w celu ulepszenia istniejących rozwiązań. Posiada umiejętność skutecznego przekazywania innym posiadanej wiedzy i chętnie to robi. Cechuje ja też aktywność w integrowaniu środowiska bibliotekarzy (działa w związkach zawodowych, od 8 lat jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Książnicy Pomorskiej).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP