Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?

Data dodania: 08.06.2015

Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?

Zatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jego ustalenia dokonuje się w oparciu o liczbę przepracowanych godzin. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy danego pracownika, która odzwierciedla czas i porę wykonywania przez niego pracy, a także okresy absencji w pracy. Obowiązek jej prowadzenia jest niezależny od liczby zatrudnionych pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany, na mocy art. 149 § 1 K.p., do założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy, służącej prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ustawodawca ograniczył zakres ewidencji czasu pracy w przypadku niektórych grup zatrudnionych. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej, nie ewidencjonuje się godzin ich pracy. Dokumentuje się jednak w tej ewidencji ich czas pracy w pozostałym zakresie. Na żądanie pracownika pracodawca jest zobligowany udostępnić mu ewidencję do wglądu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP