Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe

Data dodania: 16.06.2015

Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe

Biblioteka na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych. Chce je wykorzystać na działalność bieżącą. Niewpisanie tej kwoty do planu jako przychód, a ich wydatkowanie zgodnie z planem kosztów, spowoduje ujemny wynik finansowy. Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o którą zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?

Nie ma przepisów, które zabraniają bibliotece zaplanować ujemny wynik finansowy.

W planie finansowym (art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wykazuje się zarówno dane:

  • z rachunku zysków i strat (art. 47 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości) — przychody z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, a także koszty, jak i z
  • bilansu, w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości) — stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgromadzone przez bibliotekę środki pieniężne są danymi bilansowymi.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP