Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Ogólnopolska konferencja „Łączenie bibliotek - skutki społeczno-kulturalne”, 4-5.11.2015, Książnica Pomorska w Szczecinie - RELACJA

Autor: Marta Kostecka Biblioteka: Książnica Pomorska w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 09.11.2015

W dniach 4-5 listopada 2015 w Książnicy Pomorskiej odbyła się ogólnopolska konferencja „Łączenie bibliotek. Skutki społeczno-kulturalne”, poświęcona zagadnieniom łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury po nowelizacji ustawy o bibliotekach: ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230); ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 11 czerwca 2012 r. poz. 642).
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Anna Duńczyk-Szulc / Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w MKIDN odpowiedzialna m.in. za mecenat państwa w zakresie działalności domów i ośrodków kultury oraz bibliotek publicznych; Elżbieta Stefańczyk / Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Jacek Królikowski / Wiceprezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Jacek Wojnarowski / Dyrektor Programu Społeczeństwa Cyfrowego w Instytucie Spraw Publicznych; Jan Krajewski / Prezes Polskiego Związku Bibliotek wydającego opinię w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką; dr Barbara Budyńska / Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej; oraz dyrektorzy bibliotek wojewódzkich, wydających opinię sprawie uchwały / propozycji połączenia.
 
Na konferencji prezentowano / omawiano:
aspekty prawne łączenia i rozłączania bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury;
statystyki połączeń w latach 2012-2014 na poziomie ogólnopolskim i poszczególnych województw (dolonośląskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,  zachodniopomorskie);
wnioski z wizytacji w bibliotekach połączonych przeprowadzonych przez: Departament Mecenatu Państwa w MKIDN, Polski Związek Bibliotek, Instytut Książki i Czytelnictwa BN oraz biblioteki wojewódzkie (woj.: dolonośląskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,  zachodniopomorskie);
doświadczenia dyrektorów bibliotek wojewódzkich wydających opinię w sprawie uchwały / propozycji połączenia bibliotek w zakresie: jakości argumentacji władz samorządowych wnioskujących połączenie, aktywności / sytuacji bibliotek przed połączeniem, narzędzi monitorowania sytuacji bibliotek połączonych (prezentacja ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez WiMBP w Katowicach, Lublinie, Olsztynie);   
doświadczenia bibliotek połączonych z innymi instytucjami kultury: Biały Bór (woj. zachodniopomorskie), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), Sianów (woj. zachodniopomorskie); 
rolę bibliotek wojewódzkich i powiatowych w monitorowaniu sytuacji bibliotek przed i po połączeniu;
aspekty pozytywne połączeń: zwiększenie aktywności biblioteki, poprawa wizerunku biblioteki i bibliotekarzy, polepszenie bazy lokalowej i sprzętowej;
aspekty negatywne połączeń: nadmierne zaangażowanie bibliotekarzy w sprawy pozabiblioteczne, pozbawienie bibliotek autonomiczności, iluzoryczność oszczędności finansowej i organizacyjnej;
negatywne aspekty zależność bibliotek / instytucji kultury od władzy samorządowej. 
Ogólnopolskie statystyki łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury w  latach 2012-2014:
 
- najwięcej połączeń:  woj. lubelskie (w WiMBP w Lublinie powołano Komisję ds. Łączenia Bibliotek);
- najmniej połączeń:  woj. lubuskie (na terenie województwa funkcjonują dwie biblioteki wojewódzkie - WiMBP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – dzielące się opieką  instrukcyjno-metodyczną według wcześniejszego podziału administracyjnego na bieżąco monitorujące i pobudzające rozwój bibliotek).
Województwo zachodniopomorskie – statystyka połączeń, stan w 2014 r.:
Liczba bibliotek publicznych / l. bibliotek z filiami: 
125 / 376 
Liczba bibliotek publicznych połączonych z instytucjami kultury / l. bibliotek z filiami: 
24 / 65
Liczba bibliotek publicznych połączonych z innymi instytucjami / l. bibliotek z filiami: 
21 / 29
Liczba bibliotek publicznych  - samodzielnych instytucji kultury / l. bibliotek z filiami: 
77 / 277
Liczba bibliotek publicznych nie będących  instytucjami kultury / l. bibliotek z filiami: 
3 / 5
 
Planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych (2016 r.). Już teraz istnieje możliwość uzyskania prezentacji przedstawionych w traktacie konferencji: Dział Instrukcyjno-Metodyczny KP / kierownik - Monika Kwaśniak / m.kwasniak@ksiaznica.szczecin.pl.
 
Konferencja dofinansowana z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.
 
Konferencja: „Łączenie bibliotek - skutki społeczno-kulturalne”. 
Książnica Pomorska w Szczecinie, 4-5.11.2015.
 
Oprac.: Marta Kurzyńska.
Fot.: Jan Surudo.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP