Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji

Data dodania: 16.11.2015

Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. Czy ujęte w kosztach programowych wynagrodzenie osób prowadzących prelekcje albo szkolenia dla dzieci będą korzystały ze zwolnienia od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)?

Wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji programu sfinansowanego ze środków zagranicznych nie są wolne od podatku w ramach tego zwolnienia. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 udpof dotyczy bowiem bezpośrednich beneficjentów takiej pomocy. W tym przypadku dofinansowanie pochodzi raczej ze środków krajowych, co również wyłącza możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Otrzymane przez podatnika (osobę fizyczną) dochody są wolne od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, jeśli łącznie spełniono dwa warunki określone w tym przepisie:

  • dochody te pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO. Chodzi o środki przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze. Dotyczy to również przypadków, gdy środki te przekazuje się za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy;

Z orzecznictwa

Stwierdzenie, że środki mają pochodzić z wymienionych tu źródeł nie może oznaczać, że zwolnienie podatkowe uzależniono od bezpośredniego pochodzenia dochodu ze środków pomocowych. Wystarczy, aby dochód ten pochodził, wywodził się ze środków pomocowych.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1129/12

  • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Co ważne, zwolnienia nie stosuje się do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca — bez względu na rodzaj umowy — wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP