Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów... więcej >

"Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną i blog szkolny województwa opolskiego" - zapraszamy!

Autor: Biblioteka: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Województwo: opolskie
Data dodania: 04.01.2016

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Gazetki będą oceniane w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Blogi szkolne będą oceniane w jednej kategorii.
Do 27 maja 2016 roku należy złożyć lub przesłać pocztą od trzech do pięciu datowanych numerów gazetek za lata szkolne 2014/2015, 2015/2016. Każdy numer powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. W przypadku gazetek publikowanych tylko w Internecie należy wytypować od trzech do pięciu numerów oraz podać adres www do przeglądania lub przesłać materiały na płycie CD lub innym nośniku pamięci. W przypadku blogów szkolnych należy podać adres bloga, na dres k.hermasz@pedagogiczna.pl Ocenie zostaną poddane wpisy za rok szkolny 2015/2016.
Do zgłaszanych prac należy dołączyć informacje o nazwie i adresie szkoły, nazwisku nauczyciela opiekuna, okresie wydawania gazetki lub bloga oraz ewentualnych zmianach tytułu gazetki szkolnej.
Kryteria oceny gazetek szkolnych oraz blogów szkolnych:
- merytoryczna zawartość tekstów, podejmowanie istotnych dla szkoły i środowiska uczniowskiego problemów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,- różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka, styl szaty graficznej (nie ocenia się możliwości edytorskich redakcji gazetki szkolnej, dzięki którym np. gazetka wydana jest profesjonalnie, na dobrym papierze i w kolorze),
- w przypadku gazetek szkolnych profesjonalizm formalny: strona tytułowa, numeracja pisma, paginacja, stopka redakcyjna.
- w przypadku blogów szkolnych ocenia się również ich profesjonalizm formalny, czytelność, a dodatkowo ich społeczny zasięg i stopień współuczestnictwa społeczności klasowej i szkolnej (komentarze, polubienia) oraz aktualność i regularność wpisów i umiejętność wykorzystania w blogu różnorodnych typów materiałów multimedialnych: filmów, fotografii, materiałów audio i tekstów.
Finał konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2016 r. w Noc Bibliotek. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Ponadto wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie na stronie biblioteki www.pedagogiczna.pl.
Najlepsze zespoły redakcyjne gazetek szkolnych i blogów zostaną wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie redakcji szkolnych otrzymają dyplomy uznania.
Nagrodzone gazetki szkolne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana w siedzibie PBW w Opolu w terminie od 04.06.2016 do 26.09.2016 r. Nagrodzone blogi będziemy promować na stronie internetowej PBW oraz na jej profilu facebook'owym.

Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Nadesłane komplety gazetek nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP