Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

Data dodania: 22.01.2016

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

Regulamin konkursu opracowany na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku

I. Podstawowe zasady
1. Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.
2. Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas którego są wybierani najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, a następnie Bibliotekarz Roku cieszący się największych uznaniem w kraju.
4. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają za sprawną organizację konkursu.
5. Zwycięzca I etapu otrzymuje tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2015, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2015 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.
6. Z ramienia Zarządu Głównego SBP nad prawidłowym przebiegiem etapu II czuwa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, która wylicza i ogłasza ostateczny wynik głosowania, udziela też informacji i wyjaśnień odnośnie organizacji Konkursu.
7. Dokumentację Konkursu [prowadzą: zarządy okręgów (etap I), Biuro ZG SBP (etap II).

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku
1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece.
2. Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczą one wszystkich aspektów działalności na rzecz: rozwoju i promocji biblioteki/bibliotek, rozwoju czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego, promocji zawodu bibliotekarza, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Szczegółowe rozwinięcie zob. Formularz zgłoszenia ( zał.1).
2.1 Kryteria merytoryczne mogą dotyczyć zarówno działań organizacyjnych, jak też badawczych, dydaktycznych, czy popularyzatorskich.
3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).
4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji SBP.
5. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach aktywności zawodowej wymienionych w p.II.2 i Formularzu zgłoszenia (zał.1).

III. Tryb zgłaszania kandydatur
1. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), przedstawiciele struktur SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).
1.1. W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.
2. Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP www.sbp.pl dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów (zał.1).
2.1. Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu do 26 lutego 2016 r. na adres: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin lub mailowo na adres lubelski@ebib.home.pl
2.2 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego/rekomendującego(nazwiska/nazwy, adresu, e-maila lub telefonu) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem (zał.2)

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych
1. Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2015 dokona Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 14 marca 2016 r.
1.1. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.
1.2. Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a dokumentację etapu I Konkursu zachować w aktach zarządu okręgu.
2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 21 marca 2016 r.
2.1. Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2016 r., podczas imprez organizowanych w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
3. W terminie przewidzianym harmonogramem, zarządy okręgów zgłaszają zwycięzców konkursów okręgowych do etapu II Konkursu.
4. Sylwetki i osiągnięcia finalistów zostaną umieszczone na portalu www.sbp.pl
5. Wybór Bibliotekarza Roku przebiega równolegle dwutorowo:
- na portalu SBP prowadzone jest głosowanie internetowe, w wyniku którego powstaje internetowy ranking finalistów Konkursu
- zarządy okręgów lub powołane prze nie okręgowe kapituły Konkursu ustalają okręgowe rankingi finalistów Konkursu i przesyłają je do Biura ZG SBP
6. W głosowaniu internetowym ma prawo wziąć każdy, kto zarejestruje się i zaloguje na portalu www.sbp.pl
6.1 Głosujący może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.
6.2 Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.
6.4 Głosowanie internetowe trwa od 18 kwietnia do 15 maja 2016 r.
7. W głosowaniach okręgowych, zarządy okręgów SBP lub powołane przez nie okręgowe kapituły ustalają rankingi miejsc finalistów z wyłączeniem finalisty reprezentującego ich okręg, zgodnie z zasadami okręgowego konkursu, ustalonymi przez zarząd okręgu.
7.1 Po ustaleniu rankingu okręgowego, zarząd okręgu sporządza odpowiedni protokół (zał. 4) i przesyła go do Biura ZG SBP, najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem głosowania internetowego. Przekroczenie terminu oznacza, że ranking danego okręgu nie będzie liczony w rankingu finałowym Konkursu.
8. Wyniki głosowań okręgowych i internetowego, poświadczone przez przewodniczącą Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP prezentowane są na portalu www.sbp.pl.
9. Na podstawie wyników głosowań okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ustala zbiorczy ranking okręgów w następujący sposób: dla każdego finalisty zsumowane są miejsca otrzymane w poszczególnych okręgach i uzyskana sumę dzieli się przez liczbę okręgów, które nadesłały listy rankingowe w etapie II Konkursu.
10. Na podstawie zbiorczego rankingu okręgów oraz rankingu internetowego, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ustala ostateczny wynik Konkursu w następujący sposób: dla każdego finalisty sumowane są miejsca uzyskane w obu rankingach i z uzyskanej sumy globalnej wylicza się średnią arytmetyczną.
10.1 W przypadku uzyskania tych samych miejsc prze 2 lub więcej finalistów decydujące znaczenie ma wyższe wskazanie w rankingi internautów.
10.2 Zwycięzcą Konkursu jest finalista, który uzyskał I miejsce. Otrzymuje on tytuł Bibliotekarza Roku z dodaną po tytule liczbą minionego roku.
11. 16 maja 2016 r. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP wyniki: rankingu internetowego, rankingów okręgowych, zbiorczego rankingu okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu.

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:
- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: mpieczyk@poczta.wbp.lublin.pl, tel. (81) 528-74-22
- sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: pkor@poczta.wbp.lublin.pl, tel. (81) 528-74-21


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP