Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Konkurs na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Data dodania: 02.02.2016

Konkurs na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współdziałając z Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza nowy konkurs na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Biblioteka mieści się w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

 1. osoby przystępujące do konkursu powinny:
  • wykazać się wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim; wymagane są ukończone studia magisterskie bibliotekoznawcze lub przynajmniej skończone studia podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, albo podyplomowe studia w dziedzinie prawa autorskiego, albo studia zarządzania informacją naukową; bardzo pożądana jest orientacja w naukach humanistycznych i społecznych;
  • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego;
  • posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami; pożądana jest praca na stanowisku kierowniczym i wcześniejszy staż w bibliotece naukowej i
  • mieć dobrą znajomość systemów operacyjnych stosowanych w bibliotekach;
  • odwiedzić Bibliotekę i poznać jej potrzeby.
 2. zainteresowane osoby proszone są o złożenie następujących dokumentów:
  • list aplikacyjny (oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie),
  • życiorys zawodowy wraz z fotografią,
  • wykaz dorobku zawodowego,
  • pisemny długoterminowy i krótkoterminowy plan rozwoju Biblioteki, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania konkursowego.

Komplet dokumentów prosimy składać osobiście lub przesłać do Biura Dziekana WFiS UW, (adres: ul Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 170, III piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Biblioteki” w terminie do 21 marca 2016 roku. Później zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 55 20 152, 22 55 23 726.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP