Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Realizacja Strategii SBP w roku 2010: Badanie efektywności bibliotek publicznych

Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych

Zadanie realizował zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf w składzie: Artur Jazdon, Małgorzata Jezierska, Marek Jurowski, Danuta Kaczmarek, Grażyna Leonowicz, Agnieszka Pietryka, Teresa Szmigielska, Aldona Zawałkiewicz. Z ramienia ZG SBP opiekę nad zadaniem sprawuje Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

Na podstawie materiałów zebranych na seminarium w Konstancinie (wrzesień 2010), dotyczących stanu badania efektywności bibliotek w Polsce i na świecie, opracowano:

  • obszary/grupy wyznaczania wskaźników - propozycje z innych krajów,
  • zestawienie (listę rankingową) wskaźników rekomendowanych z projektu AFBN.

Materiały te analizowano drogą mailową przed zebraniem w Warszawie.

Kolejne robocze spotkanie zespołu odbyło się w dniach 25-26 października w Warszawie w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN przy ul. Gocławskiej 4.

W czasie spotkania przedyskutowano obszary wyznaczania wskaźników, opracowano Cele i Założenia opracowania listy wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych oraz opracowano roboczą wersję listy wskaźników. Dzięki gościnności dyrekcji biblioteki, uczestnicy spotkania korzystali nieodpłatnie z sali konferencyjnej i mieli możliwość zwiedzenia siedziby biblioteki.

Zakończono prace nad tłumaczeniem na język polski normy ISO 11620:2008 Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Zawarto umowę na weryfikację tłumaczenia. Prace nad weryfikacją tłumaczenia na jęz. polski normy ISO 11620:2008 Wskaźniki funkcjonalności bibliotek zakończono zgodnie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przed spotkaniem zaplanowanym na grudzień br, dyskutowano drogą mailową nad roboczym zestawieniem wskaźników oraz wskazano źródła i wzorce dla poszczególnych wskaźników. Opracowano ostateczną wersję Celów i Założeń wyznaczania wskaźników.

Kolejne spotkanie zespołu odbyło się w dniach 2-3 grudnia. Członkowie zespołu byli gośćmi Książnicy Kopernikańskiej i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Dyrekcje obydwu bibliotek częściowo sponsorowały pobyt uczestników, zapewniły dobre warunki pracy zespołu i umożliwiły zwiedzenie bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni eksperci: prof. Ewa Głowacka-UMK w Toruniu oraz Teresa Elwira Śliwińska -zca dyrektora Książnicy Podlaskiej.

Efekty spotkania:

  • opracowano ostateczną wersję wykazu wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych z nazwami zgodnymi z normami i zaleceniami międzynarodowymi,
  • dokonano wyboru grup bibliotek do badań od 2012 r. oraz określonych bibliotek do testowania w 2011 r,
  • wypracowano zestaw danych statystycznych niezbędnych do obliczenia wskaźników (formularz, z zaznaczeniem danych pochodzących z GUS),
  • opracowano założenia zestawu wskaźników funkcjonalności dla bibliotek pedagogicznych.

Ostateczna wersja materiału pn. ”Zestaw wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych” została przekazana do zaopiniowania dwóm wyżej wymienionym ekspertom. Opinie ekspertów przekazano do wiadomości wszystkim członkom zespołu, a niektóre zawarte w nich sugestie zostaną wykorzystane w kolejnych pracach zespołu.

Zakończono prace nad weryfikacją tłumaczenia na jęz. polski normy ISO 11620:2008 Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

W wyniku prowadzonej w grudniu dyskusji elektronicznej i wstępnych rozmów z dyrektorami bibliotek ustalono, że badanie pilotażowe przeprowadzone będzie w 2011 roku w dwóch bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szczecin),dwóch bibliotekach wojewódzkich (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Książnica Pomorska) oraz pięciu bibliotekach pełniących rolę wojewódzkich i miejskich (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Toruń).

Opracowano zarys planu działań zespołu na rok 2011 do omówienia na planowanym w lutym na kolejnym spotkaniu.

Dokumenty:

Wskaźniki funkcjonalności i badanie efektywności bibliotek - wprowadzenie
Wskaźniki funkcjonalności i badania efektywności bibliotek polskich
Wskaźniki funkcjonalności i badania efektywności bibliotek w różnych krajach - wybór

 

Spotkanie zespołu ds Badania efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych. Warszawa 25-26 październik 2010, siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.
Stoją od prawej: Lidia Derfert-Wolf (UPT Bydgoszcz,kierownik zadania), Małgorzata Jezierska (BN), Grażyna Leonowicz (PBW Warszawa),Elżbieta Górska (SBP), Aldona Zawałkiewicz (PBW Toruń), Teresa Szmigielska (Bka Sejmowa),Danuta Kaczmarek(PBW Bydgoszcz), Artur Jazdon (Bka UAM Poznań), Marek Jurowski (Książnica Kopernikańska w Toruniu).
Fot.Robert Miszczuk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP