Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Data dodania: 15.02.2016

Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Decyzja ta została podjęta 12 lutego br. w związku z odwołaniem z tego stanowiska dr. hab. Władysława Stępniaka.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego. Powołuje go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Do zakresu zadań Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności:

  • koordynowanie działalności archiwalnej na terenie państwa,
  • nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej,
  • nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych,
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych,
  • wykonywanie uprawnień do kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty, tworzące państwowy zasób archiwalny.

Ogłoszenie precyzujące wymogi stawiane kandydatom oraz tryb naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz jest publicznie dostępne w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D.

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do dnia 22 lutego 2016 r.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP