Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

Data dodania: 22.02.2016

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

Brak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Przez odpowiedni dla tego świadczenia okres, począwszy od 1 stycznia 2016 r., mogą oni jednak pobierać świadczenie rodzicielskie. Przyznawane jest ono, niezależnie od dochodów rodziny, w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Trzeba jednak wystąpić ze stosownym wnioskiem, najlepiej przed upływem 3 miesięcy od zajścia okoliczności uzasadniającej przyznanie świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie zostało włączone do katalogu świadczeń rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Mogą się o nie ubiegać:

  • matka lub – w określonych przez ustawodawcę przypadkach – ojciec dziecka albo
  • opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej albo osoba, która przysposobiła dziecko – w razie objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP