Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej

Data dodania: 23.02.2016

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, którego zadaniem będzie kierowanie całokształtem działalności w zakresie gromadzenia, udostępniania zbiorów bibliotecznych, popularyzacji i promocji książki i czytelnictwa - instytucji kultury Województwa Podlaskiego, funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zwanej dalej Książnicą, jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Książnicy;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. znajomość języka obcego;
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych;
 5. niekaralność.

Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Książnicy;
 2. pisemne opracowanie koncepcji zarządzania i program działania Książnicy (merytoryczny, organizacyjny i finansowy) na okres 3 lat (do 10 stron formatu A-4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5);
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
 4. życiorys z opisem dorobku zawodowego;
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. dokumenty, np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje wymienione w pkt. 1. ppkt. 1) i 3);
 7. dokumenty, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające staż pracy - pkt 1. ppkt 2);
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
 11. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Książnicy;
 13. adres do korespondencji, w tym elektronicznej;
 14. do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, w tym opinie i rekomendacje.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sferze kultury oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów z zakresu kultury. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 1 i 2.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO w Białymstoku na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście w sekretariacie Departamentu pok. 305. w terminie od 22.02. 2016 r. do 25.03.2016 r.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Książnicy możliwe jest w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok, piętro III, pok. 309, tel. 856654532, w godzinach 8.00 – 15.00. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.

Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert. Informacje o regulaminie komisji konkursowej, kryteriach oceny, wyniku konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 309, Tel. 856654537, e-mail: maria.szyszko@wrotapodlasia.pl

Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech lat, nastąpi od 01.05. 2016 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP