Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Andrzej Paździerz

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie
wykształcenie: wyższe
10 lat pracy w bibliotece

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Rok 2015 to okres dużych wyzwań dla Dyrektora BCK w Piekoszowie, przede wszystkim ze względów finansowych. Realizacja Programu Postępowania Naprawczego Gminy spowodowała, ze w budżecie Biblioteki znalazły się tylko środki na świadczenia pracownicze oraz utrzymanie budynków. A. Paździerz, który w latach poprzednich udowodnił, że potrafi zdobywać znaczne środki zewnętrzne na działalność Biblioteki i tym razem nie zawiódł. W 2015 r. pozyskał ponad 320 tys. zł. zarówno na działania infrastrukturalne, jak i animacyjne. To kolejny rok, w którym budżet biblioteki został uzupełniony w tak znaczący sposób.

Dzięki temu, w 2015 r., A. Paździerz wdrożył kolejny etap automatyzacji procesów bibliotecznych zabezpieczając zbiory przez zamontowanie bramek antykradzieżowych . Rok 2015 przyniósł też pozytywną ocenę działalności utworzonej rok wcześniej, z inicjatywy A. Paździerza, placówki czyli. BCK w Piekoszowie, która w ocenie MKiDN stanowi przykład właściwego łączenia działań instytucji kultury.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Z pozyskanych środków zewnętrznych w 2015 r., w BCK zorganizowano aż 151 imprez. Najważniejszymi z nich były: spotkanie autorsko-animacyjne z Katarzyną Żak (udział 180 osób), organizacja akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” (udział 640 osób), organizacja akcji wakacyjnej (dziennie ponad 100 uczestników, łącznie ponad 2,5 tys. osób), Dzień Otwarty Biblioteki (udział ponad 300 osób), spotkanie autorsko-animacyjne z Markiem Piekarczykiem (ponad 100 osób). W 2015 r. Bibliotekę odwiedziło ponad 40 tys. osób (o ponad 6,3 tys. osób więcej niż w roku poprzednim). Wśród nich dwukrotnie zwiększyła się liczba uczestników imprez organizowanych w BCK. 

W/w działania Dyrektora i kierowanej przez Niego placówki sprawiły, że dostęp do kultury w gminie Piekoszów jest pozytywnie oceniany przez mieszkańców. W badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym przez Bibliotekę w 2014 r., 98% osób twierdziło, że wie, gdzie mieści się biblioteka i jej placówki oraz jakie oferują usługi, a wszyscy, którzy znali ofertę Biblioteki wyrażali się o niej w dobry lub bardzo dobry sposób.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W lokalnym środowisku bibliotekarskim A. Paździerz jest znany jako trener-animator, który prowadzi szkolenia dotyczące pozyskiwania środków poza budżetowych oraz organizacji działań w instytucjach kultury i publikuje na ten temat artykuły w czasopismach branżowych . W ramach pracy trenerskiej współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bibliotek, np. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji projektu O finansach w bibliotece… od pierwszej jego edycji. A. Paździerz jest również redaktorem naczelnym gazety lokalnej Głos Piekoszowa oraz Internetowej Telewizji Piekoszów.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
Największym sukcesem A. Paździerza w poprzednich latach była realizacja rozbudowy budynku głównego biblioteki ( l. 2013-2014) i połączenie w nim GBP oraz GOK w jedną instytucję kultury, działającą na zasadzie partnerstwa. Placówka ta, jako Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, zaczęła funkcjonować od 1.04.2014 r.

Ponadto, w ciągu ostatnich lat, A. Paździerz pozyskał środki pozabudżetowe na realizację ponad 25 projektów, dzięki czemu otworzył nową filię biblioteczną w Brynicy wyremontował i doposażył pozostałe filie biblioteczne, zorganizował ponad 60 spotkań autorskich dla mieszkańców gminy, Dni Otwarte Biblioteki oraz wizyty studyjne bibliotekarzy w Łotwie.

Cechy osobowościowe
A. Paździerz to człowiek wymagający ( szczególnie od siebie) i pracowity. Ta ostatnia cecha przekłada się od lat na ilość inicjatyw, które są realizowane w Bibliotece. Wielki pasjonat książek ceni sobie też kontakt z ludźmi. Mimo wielu obowiązków znajduje czas na podstawową pracę biblioteczną, często sam wypożycza książki, aby lepiej poznać potrzeby czytelników. Cechuje Go ponadto profesjonalizm, który ujawnia się przy realizacji wyznaczonych celów; kreatywność, dzięki której pozyskuje środki zewnętrzne; zaangażowanie i odpowiedzialność, dzięki którym sumiennie wykonuje swoje obowiązki zawsze respektując zasady Kodeksu Etyki Bibliotekarskiej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP