Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Mirosława Różycka

Z-ca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
wykształcenie: wyższe
31 lat pracy w bibliotece

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
W 2015 r., Mirosława Różycka współpracowała przy realizacji projektów: „Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego” i „Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego nauk przyrodniczych”. Zorganizowała czytelnię oraz informatorium w nowo utworzonej wówczas Bibliotece Międzywydziałowej, która zainaugurowała działalność 30.12.2015 r. W IV kw. 2015 r. , M. Różycka opracowała ponadto koncepcję restrukturyzacji Biblioteki Głównej, w celu podniesienia jakości usług oferowanych użytkownikom.

Aktywnie zajmowała się też prezentacją i promocją nowych obiektów bibliotecznych:

  • 18 czerwca 2015 r., na III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego p.t.: „Pozyskiwanie środków przez biblioteki - dobre praktyki i wymiana doświadczeń” wygłosiła referat: Remont budynku biblioteki w Kampusie Piastów;.
  • 23-25 września 2015 r., podczas konferencji niemiecko-polskiej: „Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku”, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku, wystąpiła z referatem: Kierunki zmian w bibliotekach akademickich Pomorza Zachodniego na wybranych przykładach;
  • 15 października 2015 r., wygłosiła wykład dla słuchaczy Akademii Bibliotecznej Książnicy Pomorskiej, prezentujący system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • 30 grudnia 2015 r. udzieliła wywiadu dla TV Pomerania promując nowo otwartą Bibliotekę Międzywydziałową.

Brała ponadto udział w opracowaniu następujących publikacji:

  • „Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015)” wydanej z okazji 30 lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. (red., I płr. 2015 r., wyd., wrzesień 2015 r.)
  • „Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego”. (Współaut., oprac. i wyd. IV kw.2015)

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W maju 2015 r. zdobyła dodatkowe fundusze ze środków pozabibliotecznych na zakup baz. (Fundusz osób niepełnosprawnych – wniosek opracowany i złożony w marcu 2015 r.). We wrześniu 2015 r. zmodernizowała szkolenia biblioteczne, dostosowując je do zmieniających się warunków. W II półr. 2015 r., nadzorowała także budowę nowej strony www., aby użytkownikom ułatwić dostęp do katalogów bibliotecznych, baz danych i zbiorów dostępnych on-line. Równocześnie przez cały 2015 r., kierowała pracami dostosowującymi system biblioteczny KOHA do potrzeb użytkowników i pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego U S.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W kwietniu, czerwcu i listopadzie 2015 r., M. Różycka przeprowadziła szkolenia w ramach miesięcznych praktyk dla pracowników bibliotek Szczecina podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe. Wygłosiła także 5 wykładów prezentujących system biblioteczno-informacyjny U.S. przedstawicielom środowiska bibliotekarskiego (17 marca, 25 maja, 10 września, 15 października i 12 listopada 2015 r ). Ponadto brała aktywny udział w pracach Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w którym pełni funkcję sekretarza ZPB.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W l. 2005 -2013 zorganizowała pięć konferencji ogólnopolskich i jedną międzynarodową m.in.: „Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce” Szczecin 2005 r., „Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych” Szczecin 2009 r.,  „Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich” Pobierowo 2011 r. Jest autorką 34 publikacji (w tym wielu recenzowanych) i współredaktorką materiałów z V ogólnopolskiej konferencji: „Dylematy opracowania’, Szczecin, 18-20 września 2013 r. Szczecin.2014.

Cechy osobowościowe
Kompetentna, otwarta na zmiany i nowe wyzwania, kreatywna. Chętnie dzieląca się doświadczeniem. Dyspozycyjna. Dobra organizatorka. Posiadająca zdolność do współpracy z władzami rektorskimi i dziekańskimi Uniwersytetu Szczecińskiego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP