Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Stanowisko ZO Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Data dodania: 16.02.2011

Stanowisko ZO Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

  1. Projekt ustawy przygotowany z komentarzami i uwagami po konsultacjach daje wielo-aspektowy obraz zmian i konsekwencji wprowadzenia nowej ustawy. W pewnych chwilach odnosimy wrażenie, że zapisy nowej ustawy o działalności kulturalnej zastępują zapisy ustawy o bibliotekach. Obawiamy się, czy w niedalekiej przyszłości nie przyjdzie nam bez niej funkcjonować. Znamy takie przypadki.
  2. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy bibliotekarstwo, szczególnie europejskie, w zakresie organizacji bibliotek publicznych. Wszystkie rozwiązania, jakie proponuje nowa ustawa są nam znane zarówno z tej dobrej stro-ny, jak i mniej pozytywnej. Wszystko zależy od warunków społecznych, ekonomicznych i kulturowych danego kraju. Niektóre rozwiązania, np. funkcjonowanie biblioteki jako centrum kultury w połączeniu ze szkołą, urzędem, stowarzyszeniem, uczelnią wyższą budzą nasz po-dziw, szczególnie jeżeli chodzi o korzyści dla użytkowników. Natomiast, jeżeli chodzi o do-świadczenia wyniesione z wieloletniej współpracy z bibliotekami i samorządami w małych gminach wiejskich naszego województwa wyraźnie widzimy, jak biblioteki wchodzące w strukturę innych jednostek giną w strukturze tej instytucji. Dostrzegamy przyczyny takiego zjawiska, wynikające z: wieloletniego niedofinansowania tych instytucji, a co za tym idzie małą liczbą etatów, przestarzałą infrastrukturą, brakiem szkoleń, które zmieniałyby postawy bibliotekarzy. Wymienione przez nas podstawowe przy-czyny nie są brane w większości przypadków pod uwagę przez władze samorządowe. W związku z tym mamy duże podstawy do obaw. W proponowanej ustawie w świetle sygnali-zowanego szukania oszczędności w procesie łączenia różnych placówek, małe gminne biblio-teki publiczne utracą swoją samodzielność. Biblioteka połączona z inną instytucją artystyczną w świetle nowej ustawy przyjmuje jej nazewnictwo – przez co, znika nawet jej nazwa.
  3. Inne ważne obszary, które reguluje nowa ustawa ( np. powoływanie dyrektorów instytucji, kwalifikacji, wynagrodzeń) podlegają szerszej dyskusji. Świadomie nie uwzględniłyśmy ich w naszym stanowisku.

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, Wiesława Borkowska –Nichthauser
Sekretarz Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, Renata Pietrulewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP