Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeń

Data dodania: 29.07.2016

Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeń

Prawo do świadczeń chorobowych ustalają oraz podejmują ich wypłatę niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ZUS. Podstawowym dokumentem niezbędnym przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy ubezpieczonego jest zaświadczenie lekarskie. Zdarza się, że w oparciu o jeden dokument należne jest wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę oraz zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jaki tryb postępowania wówczas obowiązuje?

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje on prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wynosi łącznie do:

  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat,
  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku młodszych pracowników.

Przy czym jeśli chodzi o 50-letniego pracownika, to 14-dniowy okres, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe dotyczy jego niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym ukończył on 50. rok życia. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP