Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Świadczenia za okresy miesięczne i dłuższe w wynagrodzeniu urlopowym

Data dodania: 20.09.2016

Świadczenia za okresy miesięczne i dłuższe w wynagrodzeniu urlopowym

Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.

W myśl art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy czym zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 w przypadku znacznego wahania ich wysokości.

Szczegółowe zasady kwalifikowania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (…). Z § 6 tego aktu prawnego wynika, które należności ze stosunku pracy podlegają wyłączeniu z tego wynagrodzenia. Należą do nich:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jednym ze świadczeń nieuwzględnianych w wynagrodzeniu urlopowym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przepisy powołanego rozporządzenia nie definiują tego pojęcia. Biorąc jednak pod uwagę przepisy z zakresu prawa pracy, należy uznać, że chodzi w nim wyłącznie o dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej. Tylko bowiem w przepisach dotyczących tej grupy zatrudnionych, np. w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.), jest mowa o tym wynagrodzeniu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP