Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

Data dodania: 02.11.2016

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona. Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości? Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Przekazane przez gminę środki trzeba wycenić i w tej wartości ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury. To, że przekazane przez gminę środki są w pełni zamortyzowane, nie oznacza, że dla instytucji kultury nie mają wartości. Dlatego otrzymane nieodpłatnie środki, które zgodnie z protokołem przekazania są zamortyzowane w 100%, należy wycenić.

Jeśli instytucja kultury nie może ustalić ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, to wycenia go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Natomiast gdy nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Proszę zauważyć, że w protokole przekazania gmina podaje wartości, według których wyksięgowuje dane aktywa ze swoich ksiąg rachunkowych. Nie są to zatem wartości, które instytucja kultury przyjmie jako wartość początkową tych aktywów.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP