Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Starszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Data dodania: 15.12.2016

Starszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Starszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę; wymiar etatu: 1,00. Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ul. Limanowskiego 23, Warszawa. 

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie bibliograficzne artykułów z czasopism branżowych w systemie Aleph oraz ich klasyfikowanie zgodnie ze schematem do kartoteki Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy.
 2. Obsługa informacyjna użytkowników w Ośrodku Informacji Naukowej oraz Wypożyczalni/Czytelni.
 3. Opracowywanie bibliografii monotematycznych i osobowych oraz zestawień bibliograficznych.
 4. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z wykonanej pracy oraz gromadzenie danych do sprawozdań sporządzanych przez Bibliotekę.
 5. Organizacja konferencji naukowych, przygotowywanie referatów, prezentacji i wystąpień.
 6. Przygotowywanie artykułów do „Newslettera” Biblioteki, sporządzanie artykułów do prasy fachowej.

Wymagania niezbędne

 1. Wyksztalcenie wyższe, stopień naukowy w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych zaliczanych do dziedziny nauki obsługiwanej przez Bibliotekę.
 2. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku (minimum 4 lata)

Predyspozycje osobowościowe:

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność

Umiejętności zawodowe:

 1. Znajomość standardów bibliograficznych.
 2. Znajomość podstawowych przepisów ustawy o bibliotekach.
 3. Udokumentowana znajomość dwóch oficjalnych języków UE na poziomie C2.
 4. Umiejętność tworzenia i realizacji strategii promocyjnych oraz PR.
 5. Umiejętność pracy w otoczeniu projektowym ( preferowane potwierdzenie certyfikatem PRINCE 2 lub równoważnym).

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanych zadań: praca biurowa, praca wykonywana do 8 godzin dziennie, praca z monitorem ekranowym i skanowaniem dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 20.12.2016 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa.

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: rekrutacja@gbpizs.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu). Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP