Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

Data dodania: 16.12.2016

Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

Wysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. Na podstawę pensji minimalnej składają się różne składniki płacowe i tylko niektóre z nich podlegają wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego.

Gwarancja zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy wynagrodzenia co najmniej minimalnego (ustalanego w proporcji do wymiaru etatu) wynika z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stanowi on, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przy ustalaniu czy wynagrodzenie danego pracownika osiąga ustawową minimalną wysokość, bierze się pod uwagę wszystkie przysługujące mu składniki wynagrodzenia, zaliczane przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Jak wynika z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (do druku Z-03), do grupy tych wynagrodzeń GUS zalicza m.in.:

  • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
  • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
  • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
  • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),
  • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),
  • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Do wynagrodzeń osobowych generalnie przyjmowane są też dodatki za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Składniki te podlegają jednak wyłączeniu przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP