Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Konkurs na stanowisko dyrektora BP w Brwinowie

Data dodania: 22.02.2017

Konkurs na stanowisko dyrektora BP w Brwinowie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie z siedzibą przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów.

Warunki przystąpienia do konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie spełnia osoba, która jednocześnie:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach bibliotekoznawstwo,kulturoznawstwo filologia polska
 3. posiada udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku kierowniczym,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 8. posiada nieposzlakowaną opinię,

Kryteria oceny kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do udziału w konkursie:

 1. znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),
 2. znajomość historii i tożsamości lokalnej miejscowości z terenu gminy Brwinów,
 3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie wraz z uzasadnieniem,
 2. życiorys (CV),
 3. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie,
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych: wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy stwierdzające wymagany staż pracy, rekomendacje itp.),
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 11. oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie i zarządzanie Biblioteką Publiczną im. Wacława Wernera w Brwinowie,oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie działalności biblioteki, której szczegółowy zakres określa statut,
 3. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie” w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 13.00 (liczy się data wpływu)
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 pok. nr 7 /na parterze/.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie będą odrzucane. Pozostali kandydaci zostaną dopuszczeni do etapu merytorycznej oceny, o przeprowadzeniu której (tj. o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną powiadomieni.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów, która sprawdzi oferty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowę z kandydatami. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretarzem Gminy Brwinów.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP