Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

Data dodania: 04.04.2017

Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W obu tych aktach prawnych ustawodawca jednoznacznie wskazał, kto podlega obowiązkowi tych ubezpieczeń. Wśród takich osób są m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w każdym przypadku podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń powstaje dla pracownika od dnia nawiązania stosunku pracy i trwa do dnia ustania tego stosunku.

Zgodnie z dyspozycją art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Przy czym do ustalenia, że doszło do powstania pomiędzy stronami stosunku pracy, nie jest wystarczające spełnienie warunków formalnych zatrudnienia, takich jak samo zawarcie umowy o pracę czy zgłoszenie do ubezpieczenia. Konieczne jest bowiem ustalenie, że strony miały zamiar wykonywać obowiązki stron stosunku pracy i to czyniły. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt III AUa 1293/2015).

Czytaj dalej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP