Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Dagmara Bałycz

Kierownik Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
32 lata pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Pod kierownictwem Dagmary Bałycz Dział Integracyjno - Biblioterapeutyczny stał się miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, co ma wpływ na wizerunek Biblioteki Śląskiej jako instytucji integrującej użytkowników różnego rodzaju. W 2016 r. dużym osiągnięciem D. Bałycz było zakończenie realizacji grantu uzyskanego z MKiDN w 2015 r., który pozwolił BŚ na zakup wyposażenia do dwu pracowni: ceramicznej (piec i narzędzia do wytwarzania ceramiki) oraz specjalistycznej (7 laptopów, aparaty i sprzęt fotograficzny, green box, tablety). Pracownie zostały zaaranżowane w pomieszczeniach Działu, a ze sprzętu korzystają podczas zajęć seniorzy i osoby niepełnosprawne. Z inicjatywy D. Bałycz BŚ nawiązała stałą współpracę z Aresztem Śledczym, Szkołą Podstawową nr 1 i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Piekarach Śląskich i Ośrodkiem Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2016 r. kandydatka zorganizowała 308 spotkań oraz warsztatów komputerowych, edukacyjnych i e-learningowych, w których wzięło udział 2290 osób. Pomimo trudnej sytuacji kadrowej zorganizowała też 3 edycję Wielkanocnego Kiermaszu Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, przybliżającą 250 uczestnikom pracę ośrodków terapii zajęciowej. W 2016 r. po raz pierwszy wydarzenie to zostało połączone z warsztatami artystycznymi, w których uczestniczyło ok. 100 bibliotekarzy i nauczycieli. Od 2015 r., w parku przy BŚ, kandydatka organizuje piknik propagujący tematykę zdrowotną, aktywność fizyczną i sportową. Pokazy sportowe, treningi jogi, konsultacje z dietetykami, integrują mieszkańców Katowic i umożliwiają im kontakt ze specjalistami. W 2016 r. wzięło udział w tej imprezie ok. 100 mieszkańców z całego Śląska. Autorskim projektem D. Bałycz realizowanym przez nią od 2013 r., jest Konwersatorium Biblioteki Śląskiej, czyli cykl zajęć skierowanych do osób starszych (50+) przybliżający obsługę komputera, aplikacji internetowych i programów graficznych. Uczestnicy warsztatów komputerowych mogą skorzystać też z bogatej oferty innych warsztatów edukacyjnych. W 2016 r. w 310 spotkaniach uczestniczyła imponująca liczba ponad 2250 osób. Od 2016 r., z inicjatywy D. Bałycz, w Areszcie Śledczym w Katowicach prowadzony jest Dyskusyjny Klub Książki dla osadzonych, w ramach którego przeprowadzono 14 spotkań dla 148 uczestników. Realizowane też były zajęcia wg autorskich cykli edukacyjnych : Akademia Kultury i Spotkania ze Sztuką, dla 106 osób. Wspólnie z domami pomocy społecznej kandydat-ka zorganizowała ponadto 23 cykle zajęć integracyjnych z elementami biblioterapeutycznymi dla 311 uczestników. Z kolei w projekcie Muzyka pod żaglami osoby z niepełnosprawnością intelektualną zapoznały się z kulturą żeglarską uczestnicząc w rejsach jachtem, warsztatach filmoterapeutycznych, ceramicznych, arteterapeutycznych i fotograficznych.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Jako przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Wo-jewództwa Śląskiego D. Bałycz pomaga bibliotekarzom w rozwiązywaniu konfliktów z pracodawcami oraz bierze udział w pracach sprawozdawczych. Współpracuje także z instruktorami Działu Instrukcyjno-Metodycznego BŚ przy rozwiązywaniu podobnych problemów i chętnie pomaga w organizacji szkoleń dla bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. śląskiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
W 2015 r. zespół koordynowany przez kandydatkę zrealizował projekt Śląski Witraż sfinansowany ze środków MKiDN, w ramach programu Kultura dostępna. Inicjatywa przybliżyła 1012 uczestnikom dorobek materialny i niematerialny dziedzictwa kulturowego Górnego i Dolnego Śląska. Projekt Zilustruj mi słowem świat, który był realizowany pod kierownictwem kandydatki w 2013 r. umożliwił bibliotekarzom szkolenie w zakresie tworzenia opisu audiodeskrypcyj-nego obrazów. Owocem projektu jest ogólnodostępna baza prezentacji z audiodeskrypcją. D. Bałycz jest autorką też artykułów publikowanych w fachowych czasopismach „Poradnik Bibliotekarza” (nr 12/2012) oraz „Bibliotekarz” (nr 3/2015), w których przybliża specyfikę pracy bibliotekarza z niepełnosprawnym czytelnikiem.

Cechy osobowościowe
Profesjonalizm i wiedza zawodowa pozwalają D. Bałycz na realizowanie z sukcesem wielu projektów edukacyjnych skierowanych do czytelników niepełnosprawnych i seniorów. Jest osobą otwartą, pełną zrozumienia i życzliwości, swoją aktywnością inspiruje
i motywuje innych pracowników do podejmowania dodatkowych działań zmierzających do promocji czytelnictwa i działalności edukacyjnej Biblioteki Śląskiej i pozostałych bibliotek w województwie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP