Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Dorota Grewling

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
Wykształcenie: wyższe, filologia romańska i bibliotekoznawstwo
30 lat pracy w bibliotece

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
W 2016 r. Dorota Grewling kontynuowała prace nad „Koncepcją rozbudowy MBP w Chodzieży” przygotowując „Dokumentację architektoniczno – budowlano - wykonawczą rozbudowy biblioteki”. Przeprowadziła remont oraz wyposażyła w sprzęt specjalistyczny i profesjonalne oświetlenie dwa nowe pomieszczenia Działu Historii i Tradycji Miasta. Rozszerzyła automatyzację procesów bibliotecznych o nowe usługi dla czytelnika. Zakupiła 1559 wol.( wskaźnik zakupu 8,16 wol.), a także dostęp do baz IBUK Libra i NASBI. Powiększyła zbiory stanowiące dziedzictwo kultury regionu o 90 eksponatów, w tym 70 z zakupu. Uruchomiła drugi profil na facebooku ( dla Działu Historii i Tradycji Miasta). W tym zakresie współpracowała z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Muzeami: Okręgowym w Pile, Regionalnym w Szczecinku i Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku. Działania biblioteki reklamowała poprzez plakaty , katalogi, foldery oraz lokalne media – „Nasz Tygodnik Chodzieski”, „Chodzieżanin”, „Tygodnik Nowy”, TV Asta oraz internet - naszemiasto.pl.chodzież; dziennikowy.pl; w bibliotece.pl.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Realizując model biblioteki otwartej, oferującej nowe technologie i będącej miejscem edukacji użytkownika w każdym wieku D. Grewling w 2016 r. zorganizowała: II Chodzieską Noc Muzeów(14 V) z wykładem i pierwszą wystawą czasową „Kolmar in Posen 1914-1918” (14 V – 31 XII) oraz warsztaty dla dzieci „Z hełmem, tarczą i mieczem odtwarzamy średniowiecze”(25-27 VII). Rozszerzyła działalność „Klubu podróżnika” o prelekcje i prezentacje multimedialne, zapraszała na spotkania do DKK, Klubu „Zrób to Sama” dla pań, Klubu „Zręcznych Rąk” dla dzieci. Uruchomiła projekty biblioterapeutyczne t dla dzieci ze świetlicy „Promyk Dobra” i dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego; zrealizowała wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej projekt
„ Galeria ceramiki w bibliotece” tworząc oryginalne ekspozycje w sali wystaw i w plenerze. Inny projekt „Pokolenie 50 + w Internecie” uczył jak wyszukiwać specjalistyczne informacje i dokonywać bezpiecznych zakupów w sieci. Kandydatka zapraszała też użytkowników na Tydzień z Internetem, Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci itp. W związku z jubileuszem MBP, D. Grewling zorganizowała cykl imprez „70 lat chodzieskiej biblioteki” z wystawą, konkursami literackimi i fotograficznymi, imprezami w plenerze, spektaklami teatrów „Próbownia” i „Teatr 44” oraz „uroczystością urodzinową” (7 XII) i wydaniem kalendarza jubileuszowego. Poza tym MBP wzięła udział w plenerowych imprezach miejskich : projekt „Żywiołowa Biblioteka” w pikniku naukowym „4 Żywioły” (18 IX), udział w festynie „Zdrowa Sobota (20 VIII) i festynie charytatywnym „Dobrofest” (7 IX). Tak bogata oferta dla użytkowników i sprawne zarządzanie Biblioteką przyczyniają się do osiągania przez MBP w Chodzieży najlepszych wyników czytelniczych w Wielkopolsce. Biblioteka od lat notuje też wzrost usług bibliotecznych realizowanych w dziale „Wypożyczalnia Multimedialna i Czytelnia Internetowa” W 2016 r. odnotowano tam - 4978 czytelników /+261/ i społeczny zasięg 26,06; 102 383 wypożyczenia /+199/ i 536,03 na 100 mieszkańców. Za osiągnięcia MBPW Chodzieży otrzymała w roku jubileuszu Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W 2016 r. D. Grewling organizowała seminaria dla bibliotekarzy sieci publicznej i instruktaż w bibliotekach powiatu. Negatywnie zaopiniowała projekt połączenia biblioteki i domu kultury w Margoninie, natomiast zorganizowała tam Powiatowy Dzień Bibliotekarza. Dbała, aby podlegli jej pracownicy systematycznie uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywali uprawnienia liderów programów. Jako aktywny członek SBP od lat kieruje pracą Koła SBP w Chodzieży, w l. 2009-2017 pełniła też funkcję skarbnika Z Oddz. w Pile.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
Z inicjatywy D. Grewling, MBP uczestniczy od 2012 r., w ogólnopolskim projekcie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, a zdygitalizowane zbiory regionalne udostępnia na swojej stronie www. W 2014 r. kandydatka utworzyła w strukturze MBP Dział Historii i Tradycji Miasta, który pełni funkcję nowoczesnego muzeum miejskiego o bogatych zbiorach ceramiki i fajansu chodzieskiego. W 2015 r., opracowała „Koncepcję rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży”, którą wpisano do realizacji w ramach „Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Chodzieży”. Za swoje osiągnięcia została wyróżniona Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego 2006 ., Odznaką Honorową SBP w 2008 r., Odznaką Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2016 r.

Cechy osobowościowe
D. Grewling jest osobą ambitną, kreatywną, konsekwentną, stanowczą, innowacyjną i otwartą na współpracę. Prowadzi nowoczesną bibliotekę międzypokoleniową gromadzącą zabytki kultury materialnej i niematerialnej regionu. Realizuje przedsięwzięcia, których społeczność lokalna oczekuje i które aktywnie współtworzy. Autorytet i uznanie dla jej dokonań w regionie i kraju powodują, że z mieszkańcami Chodzieży spotykają się wybitni twórcy kultury ( w 2016 r. m. in. Grażyna Szapołowska, Michał Rusinek, Janusz Leon Wiśniewski).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP