Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Rekompensowanie „nocnej” pracy nadliczbowej

Data dodania: 08.06.2017

Rekompensowanie „nocnej” pracy nadliczbowej

Za pracę w nocy, ze względu na jej uciążliwość dla pracownika, ustawodawca przyznał dodatek do wynagrodzenia. Dodatkowo, jeżeli taka praca jest pracą w godzinach nadliczbowych, należy ją zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Zatem możliwe są do wypłaty dwa niezależne od siebie dodatki: za pracę w nocy i w nadgodzinach.

Za pracę w nadgodzinach, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia albo czas wolny.

Wysokość dodatku zależy od tego, kiedy wystąpiła praca nadliczbowa. W myśl art. 1511 § 1 K.p. dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia przysługuje za pracę w nadgodzinach przypadających:
    • w nocy,
    • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
    • w dniu wolnym od pracy udzielonym mu w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wskazany powyżej.

Ponadto dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie to nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje prawo do dodatku z przekroczeń dobowych.

Podstawę do ustalenia dodatku za nadgodziny stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli jednak taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, należy przyjąć 60% wynagrodzenia.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP