Polecamy
49,00 PLN

Monografia adresowana jest do bibliotekarzy praktyków, studentów kierunku informacja naukowa... więcej >

Konkurs poetycki w Bełchatowie

Data dodania: 18.03.2011

Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego

Organizator:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

Warunki konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 15 lat i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 2. Cele Konkursu: uczczenie Roku Miłosza, zwiększenie zainteresowania osobą i twórczością Noblisty, promocja rodzimych twórców poezji.
 3. Na Konkurs należy nadsyłać tylko jeden zestaw zawierający trzy wiersze, w tym jeden wiersz inspirowany życiem, twórczością lub stylem Czesława Miłosza. Utwory powinny być w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (np. CD, dyskietka), dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i nienagradzane na innych konkursach.
 4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna). Utwór inspirowany należy wskazać dopiskiem: „wiersz inspirowany Miłoszem”.
 5. Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. Jury wyłoni laureatów według dwóch kategorii:
 • kat. I: poeci z terenu kraju - kilku laureatów,
 • kat II: poeci z powiatu bełchatowskiego - jeden laureat.

Uczestnicy z powiatu bełchatowskiego sami decydują, w której kategorii chcą startować umieszczając
na przesyłce dodatkowy dopisek :”Kategoria I” lub „Kategoria II”.

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 24 września 2011r. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
 3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 4. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga Organizator.
 5. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym.

Nagrody w I kategorii:
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.
Nagroda w II kategorii:
nagroda główna - 500 PLN.
Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu.

Prace prosimy przesyłać do 31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego
ul. Kościuszki 9, 97 - 400 Bełchatów, skr. pocztowa 17,
z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu 44 632-28-71.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP