Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

PIK pyta o VAT

Data dodania: 14.07.2017

PIK pyta o VAT

Ministerstwo Finansów wystosowało odpowiedź na pismo Polskiej Izby Książki, w sprawie dostosowania do dyrektywy unijnej polskiej stawki podatku VAT na e-książki i e-prasę.

W stanowisku MF, podpisanym przez podsekretarza stanu Pawła Gruzę, czytamy:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera ideę zrównania traktowania dla celów podatku publikacji elektronicznych z publikacjami drukowanymi Polska już od kilku lat postulowała zrównanie stawek w przypadku książek i e-booków (uchwała nr 61 Rady Ministrów z dn. 26 marca 2013 roku) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. Zdaniem Rządu RP wprowadzenie jednolitej obniżonej stawki VAT niezależnie od formy ich prezentacji wsparłoby rozwój rynku książki, zwiększyło legalny zasób cyfrowych książek i innych treści, zapobiegało rozwojowi piractwa internetowego oraz zwiększyło konkurencyjność wydawców i przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku usług elektronicznych związanych z dystrybucją dóbr kultury.

Aktualnie dyrektywa 2006/112/WE Rady z dn. 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej nie umożliwia stosowania preferencyjnego opodatkowania usług elektronicznych, którymi są e-publikacje. W tym obszarze prowadzone są natomiast prace w Radzie Unii Europejskiej nad projektem legislacyjnym przedstawionym przez Komisję Europejską w grudniu 2016 roku – wniosek Dyrektyw Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism COM (2016) 758 final.

Dotychczas projekt ten dyskutowany był na 4 posiedzeniach Grupy Roboczej do Spraw Podatków, a także podczas debat orientacyjnych na Radzie ECOFIN i COREPER. Podczas tych debat państwa członkowie UE wyrażały wolę przyznania możliwości stosowania takich samych stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną, jak te, które mają zastosowanie do publikacji dostarczanych na nośnikach fizycznych. Zmiana dyrektywy VAT wymaga jednakże jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Zważywszy, że większość dyskusji odnoszących się do projektu dyrektywy dotyczącej stawek VAT na e-publikacje odbyła się podczas kończącej się właśnie maltańskiej prezydencji Rady UE, wyrażamy przekonanie, że prace nad przedmiotowym zagadnieniem będą od 1 lipca 2017 r. – kontynuowane przez kolejną – estońską prezydencję Rady UE, znajdując swój finał w odpowiednich zmianach dyrektywy VAT.

Jak tylko zostaną stworzone podstawy w prawie unijnym do jednakowego traktowania na gruncie podatku VAT publikacji bez względu na rodzaj nośnika danych treści, podjęte zostaną działania do zaimplementowania tych przepisów w prawie wewnętrznym.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP