Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

Data dodania: 17.07.2017

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia. Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Rezygnującego ze stanowiska dyrektora instytucji kultury obowiązują ogólne przepisy dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu (art. 15 ust. 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • na własną prośbę;
  • z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
  • z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
  • w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5;
  • w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury do prowadzenia jednostce samorządu terytorialnego (w trybie art. 21a ust. 2–6 ustawy o działalności kulturalnej).

Z przepisu tego nie wynika obowiązek organizatora do odwołania dyrektora instytucji kultury, który złożył rezygnację. Wskazuje na to użyty w przepisie zwrot «może», który daje organizatorowi taką możliwość, lecz do niczego go nie zobowiązuje. Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP