Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Limity płatności gotówkowych dla przedsiębiorców

Data dodania: 20.07.2017

Limity płatności gotówkowych dla przedsiębiorców

Obniżony limit transakcji gotówkowych (do 15.000 zł) obowiązujący od 1 stycznia br. spowodował niepewność wśród przedsiębiorców co do zakresu jego stosowania. Mimo że samo brzmienie przepisu nie uległo znaczącej zmianie, to poprzez obniżenie limitu zwiększył się krąg przedsiębiorców podlegających temu obowiązkowi. Dlatego tak ważne jest ustalenie, kogo dotyczy obowiązek przyjmowania i dokonywania płatności z rachunku bankowego.

Aby móc określić, czy danej płatności można dokonać gotówką, czy też konieczne jest użycie rachunku bankowego, należy przede wszytki określić status stron biorących udział w transakcji. Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Pierwsza część przytoczonego przepisu stanowi, że obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności zachodzi wtedy, gdy obie strony danej transakcji są przedsiębiorcami. W art. 4 powołanej ustawy zawarta jest definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z nią jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP