Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

„Dom z Wyż­szą Kul­tu­rą” - głosowanie na najlepsze projekty

Data dodania: 24.03.2011

21 marca roz­po­czął się trze­ci etap kon­kur­su „Dom z Wyż­szą Kul­tu­rą”. Osta­tecz­ne­go Trze­cia edy­cja kon­kur­su, któ­re­go celem jest do­fi­nan­so­wa­nie naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów kul­tu­ral­nych ak­ty­wi­zu­ją­cych lo­kal­ną spo­łecz­ność, spo­tka­ła się z ogrom­nym zainteresowaniem in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych i oświa­to­wych w całej Pol­sce. Z ponad 300 na­de­sła­nych po­my­słów Ka­pi­tu­ła Kon­kur­su wy­ło­ni­ła 21 naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów. Wy­bo­ru czte­rech zwy­cię­skich pro­jek­tów do­ko­na­ją In­ter­nau­ci. Gło­so­wa­nie trwa do 4 kwiet­nia 2011 roku. Głosy na wy­bra­ne pro­jek­ty można od­da­wać za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej: www.do­my­kul­tu­ry.new­swe­ek.pl/li­sta-​pro­jek­tow.

Źródło: NGO


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP