Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności

Data dodania: 08.09.2017

Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności

Obowiązkiem płatnika składek (osoby fizycznej) jest terminowe regulowanie zobowiązań składkowych. Niekiedy przedsiębiorca taki może zapłacić należności z tytułu składek w terminie późniejszym niż ustawowy. Organ rentowy może bowiem – na wniosek płatnika – odroczyć mu termin płatności bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych. Prolongata taka nie zobowiązuje wtedy przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę.

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek. Stanowi tak art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki wskazanej prolongacie przedsiębiorca może uregulować zobowiązania składkowe w nowym, dłuższym (ustalonym z ZUS) terminie ich płatności, a ZUS nie będzie wymagać od niego zapłaty odsetek za zwłokę, o ile oczywiście zostaną spełnione warunki określone w umowie.

Nie nalicza się ich bowiem w stosunku do takich należności. Co ważne, w taki sposób przesunięty i ustalony przez ZUS nowy termin płatności zobowiązań z tytułu składek nie pozwala organowi rentowemu podjąć czynności zmierzających do ich przymusowego wyegzekwowania w drodze egzekucji. W zamian jednak ZUS pobiera opłatę prolongacyjną, którą ustala na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2017 r. poz. 201 ze zm.) dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Tak wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP