Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Dotacja celowa

Data dodania: 03.10.2017

Dotacja celowa

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

  • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
  • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Jak naprawić błąd? Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Każdy błąd wykryty w księgach rachunkowych instytucji kultury trzeba skorygować. W przedstawionym w pytaniu przypadku, oprócz korekty przekazania poniesionych nakładów w obcym środku trwałym, trzeba też skorygować księgowania dotyczące wpływu dotacji. Dotację na zakup lub budowę środka trwałego, który będzie amortyzowany, ujmuje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

A zatem dotację otrzymaną na rozbudowę budynku należało ująć w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Błąd wykryto po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r., ale przed jego zatwierdzeniem, a zatem na to, w którym roku obrotowym instytucja kultury powinna skorygować błędy, ma wpływ ocena jego istotności. Uznanie błędu za istotny, powoduje konieczność korekty jego skutków w księgach tego roku obrotowego, w którym błąd ten wystąpił, i odpowiedniej zmiany sprawozdania finansowego za ten rok (art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP