Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - oferta pracy

Data dodania: 30.11.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - oferta pracy

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy – Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).

 1. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – Filia Czersk (na zastępstwo). Miejscem pracy będzie filia w Czersku – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.
 2. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii (umowa o pracę). Miejscem pracy będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego
 2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 4. opracowywanie zbiorów
 5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 6. skontrum księgozbioru
 7. dbałość o stan powierzonego mienia
 8. promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 2. życiorys (CV)
 3. dokument potwierdzającego obywatelstwo polskie
 4. kopie/skan świadectw pracy
 5. kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie/skan innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko merytoryczne" lub na adres mailowy zagozdzon.bibliotekagk@gmail.com temat: "Nabór na stanowisko merytoryczne" , w terminie do 15 grudnia 2017 r. (do godz. 18.00). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone/usunięte. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 02.01.2018 r. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP