Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konkurs na dyrektora WiMBP w Gdańsku

Data dodania: 11.12.2017

Konkurs na dyrektora WiMBP w Gdańsku

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-805 Gdańsk).

I. Formalne kryteria wyboru kandydata, w tym wymagane kwalifikacje:
1. udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub uczelniach kształcących na kierunkach humanistycznych lub w innych podmiotach związanych w działalności podstawowej z zarządzaniem kulturą, w tym między innymi promocją czytelnictwa;
3. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.
I.a. Preferuje się kandydatów posiadających:
1. doświadczenie w pracy w bibliotece lub podmiotach zajmujących się książką, sztuką książki lub promujących czytelnictwo;
2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności biblioteki i jej filii, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy;
3. znajomość zadań i obowiązków biblioteki realizowanych na terenie miasta Gdańska i województwa pomorskiego, w tym między innymi kwestii gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych dotyczących regionu, pełnienia funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, współpracy z bibliotekami w regionie oraz pełnienia nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach;
4. znajomość specyficznych zagadnień związanych z charakterem piśmiennictwa regionu pomorskiego;
5. stopnie i tytuły naukowe w dziedzinach humanistycznych;
6. udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów;
7. kwalifikacje zgodne z profilem działalności biblioteki;
8. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek;
9. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych;
10. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
11. doświadczenie w zarządzaniu projektami, zdolności menedżerskie, w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie;
12. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.
II. Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej), a w przypadku dostarczenia danych innych niż wymagane – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 t.j.);
2. życiorys (ze wskazaniem okresów wykonywania pracy związanej z realizacją zadań z zakresu działalności kulturalnej lub naukowej oraz okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych);
3. koncepcja działalności (ze szczególnym wskazaniem linii rozwoju Biblioteki w działaniach o charakterze regionalnym i miejskim, działań edukacyjnych etc.) oraz organizacyjna i finansowa, na okres co najmniej 3 lat, dotycząca zarządzania Biblioteką, uwzględniająca możliwości budżetowe instytucji i środki zewnętrzne (całość do 10 stron) oraz jednostronicowe streszczenie koncepcji wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
4. kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczenia, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 t.j.);
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
7. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 1393 t.j.) – informacje na temat ww. zakazów można uzyskać na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu);
8. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
III. Informacje dodatkowe:
1. Korespondencja z uczestnikami konkursu prowadzona będzie drogą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną na adres wskazany przez kandydata.
2. Kandydat ma prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
3. Informacji o konkursie oraz o instytucji udzielają: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Biblioteki po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie WiMBP (tel. 58 301 96 18).
4. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, który wstępnie zaplanowano na 16 stycznia 2018 roku. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i zakończenia postępowania konkursowego – do 60 dni od pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać – konkurs na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku”, podanym imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury (Gdańsk, ul. Długi Targ 8/10).
Oferty muszą wpłynąć do dnia 15 stycznia 2018 roku, do godziny 15.45.
Uwaga: dotyczy to także ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki oraz program jej działania.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP