Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nabór na stanowisko Młodszy bibliotekarz w Czernicy

Data dodania: 10.01.2018

Nabór na stanowisko Młodszy bibliotekarz w Czernicy

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy bibliotekarz
Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Filia nr 2 w Chrząstawie Wlk.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
• Wyksztalcenie min. studium bibliotekarskie, średnie bibliotekarskie lub średnie oraz praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim,
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
• znajomość rynku wydawniczego,
• umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
• umiejętność pracy z dorosłym czytelnikiem,
• zdolności animacyjne,
• umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole, 

2. Wymagania dodatkowe:
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
• mile widziana znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+
• mile widziana umiejętność posługiwania się UKD,
• umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

3. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:
Prowadzenia czynności bibliotecznych - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki. Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

4. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny, życiorys CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica lub przesłać na adres dyr.bibliotekaczernica@o2.pl w terminie do dnia 22 stycznia2018 r. z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 71/318-01-29

6. Uwagi końcowe:
• Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora GBP,
• W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,
• Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone,


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP